www.VuzLib.com

Головна arrow Історія України arrow Український кооперативний рух у Волинському воєводстві в 20-30-х роках XX ст.: проблеми історії і історіографії
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Український кооперативний рух у Волинському воєводстві в 20-30-х роках XX ст.: проблеми історії і історіографії

В.В.Вісин

УКРАЇНСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ РУХ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В 20-30-Х РОКАХ XX СТ.: ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ І ІСТОРІОГРАФІЇ

   Проблема українського кооперативного руху на Волині в 20-х-30-х роках XX ст. не була безпосереднім об'єктом спеціального дослідження. Частково вона висвітлювалась у науково-історичних, публіцистичних, мемуарних та документально-статистичних працях загального характеру, які торкалися питань соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель, проблем національних меншин у Польщі.
   Першими дослідниками української кооперації Західної України, в тому числі і Волині, були її творці, активні діячі, керівники центральних кооперативних установ, теоретики і практики кооперативного руху. Більшість написаних ними праць про кооперативний рух стали сьогодні бібліографічною рідкістю [1-7]. Автори вивчали проблеми становлення і розвитку різних видів кооперації, формування її структури. Дослідники зафіксували багато історичних подій, фактів та явищ кооперативного життя, подали численні ілюстрації, схеми, діаграми, що також становлять значний науковий інтерес. У працях істориків-кооператорів наводиться великий статистичний матеріал висвітлено механізм діяльності кооперативів, їх права. Ці праці допомагають глибше з'ясувати суть ідейної та організаційно-технічної роботи Ревізійного союзу українських кооперативів (РСУК), "Центросоюзу", "Маслосоюзу", "Центробанку". Разом з тим більшість згаданих публікацій булипопулярно-пропагандистськими, а не науковими. В основному це статистично-економічні огляди, не позбавлені суб'єктивізму і неточностей.
   Окрему групу досліджень західноукраїнської кооперації міжвоєнного періоду складають роботи істориків української діаспори, активних учасників громадського життя та кооперативного руху, що покинули рідний край. Об'єднані в "Товаристві української кооперації" (тепер "Централя української кооперації Америки") та інших організаціях, впродовж десятиліть вони зібрали цінний матеріал з історії кооперативного руху, який став основою "Кооперативного архіву". Названий матеріал використав І.Витанович, що написав фундаментальну історико-економічну працю "Історія українського кооперативного руху" [8]. У 30-х роках XX ст. він був активним учасником кооперативного руху, директором Комерційного ліцею у Львові, а в українській діаспорі США став дійсним членом Наукового товариства ім. Т.Шевченка, доктором філософії, професором історії. Його монографія охоплює період з XIX ст. до початку 60-х років XX ст. У роботі зібрано значний фактографічний і статистичний матеріал про українську кооперацію в Другій Речіпосполитій. Недоліками цієї праці є те, що автор, подаючи статистичну інформацію, не завжди посилається на джерело, яким користувався. І.Витановичу не завжди вдається дотримуватись об'єктивності в описі дій української кооперації. Дослідження кооперативного руху міжвоєнного періоду, в основному, базується на діяльності РСУК, а кооперації північно-західних земель автор присвятив неповних 15 сторінок. Волинська українська кооперація розглядається в контексті всієї західноукраїнської. Особливості становлення, функціонування і розвитку волинських кооперативів, а також аналіз їх діяльності в роботі відсутні.
   Далі слід відзначити роботи українських емігрантів, які розкривали діяльність окремих видів кооперації. Це - А.Качор - відомий українській громаді за кордоном як "літописець" історії "Маслосоюзу", працював у 20-30-х роках в його організаційному відділі. Він займався дослідженням історії молочарської кооперації Західної України, здійснив глибокий аналіз її становлення, реорганізації та розвитку, описав життя та діяльність провідників кооперативного молочарства. В роботі "Українська молочарська кооперація в Західній Україні" [9] автор розкриває дії української молочарської кооперації в Галичині у міжвоєнний період. Друга його праця "Мужі ідеї і праці" [10] розповідає про життя і діяльність діячів молочарської кооперації Андрія Палія - директора "Маслосоюзу", члена Наглядової ради РСУК у 1926-1945 pp. та Андрія Мудрика - директора організаційного відділу РСУК у 1926-1939 pp., а з 1943 р. - директора "Маслосоюзу". Ще один дослідник - І.Мартюк, колишній директор "Центросоюзу", є автором роботи "Центросоюз, союз кооперативних союзів у Львові в роках 1934-1944" [11], що характеризує рільничо-торгівельну кооперацію.
   Загальний недолік вищеназваних праць, який визнавали самі автори, - відсутність у них архівних матеріалів, докладних статистичних даних, протоколів і звітів про діяльність кооперативних установ та їх керівних органів.
   Радянська історіографія недостатньо висвітлювала історію кооперативного руху 20-3 0-х років XX ст. як у радянській, так і Західній Україні. У 30-50-х роках, у період сталінщини, не робилися навіть спроби хоча б у загальних рисах з'ясувати розвиток та досягнення кооперації. Адже дослідження її було небезпечним з огляду на тісний зв'язок кооперативного руху із національно-визвольною боротьбою, із змаганнями за незалежну Українську державу. Тільки в кінці 50-х років радянські історики та економісти звернулися до вивчення цієї теми.
   У 60-70-х роках проблеми кооперативного руху вивчав львівський історик Любомир Олесневич. Основна монографія автора "Кооперативні міфи і капіталістична дійсність. Західноукраїнська буржуазна кооперація (1883-1939)" [12] відзначається великою кількістю джерел, використанням матеріалів статистичних та періодичних видань. У праці висвітлюється виникнення і розвиток кооперації, показана її соціальна структура, діяльність керівних органів, характеризуються окремі кооперативні діячі. Однак на роботі Л.Олесневича (видання якої у той час ми оцінюємо як науковий подвиг) позначилася хвороба радянської науки, коли історики, як тогочасні ідеологічні працівники, змушені були спотворювати суть українських національних здобутків, применшувати їх значення. Кооперативний рух у Західній Україні був оголошений буржуазно-націоналістичним, а його лідери- націоналістами і навіть фашистами. Водночас автор оцінював кооперацію як засіб збагачення її провідників, буржуазно-націоналістичної еліти. Робота написана за марксистсько-ленінською методологією і з класових позицій.
   Такий самий підхід простежується і в дослідженнях соціально-економічного та суспільно-політичного стану регіону. Короткі характеристики деяких видів кооперації Західної України подаються в роботах П.Свежинського [13], І.Васюти [14], Г.Ковальчака [15] та Я.Хонігсмана [16]. Положення і висновки цих праць базуються головним чином на документах і матеріалах східногалицьких земель. Події ж 1921-1939 pp. у Волинському воєводстві відображені фрагментарно.
   У кінці 80-х - на початку 90-х років українська історіографія поступово позбулася комуністичних догматів. З'явилося багато робіт, для яких характерний всебічний аналіз розвитку Другої Речі посполитої та соціально-економічного становища західноукраїнських земель. Зросла зацікавленість дослідників до проблем кооперативного руху в Західній Україні. В. Плисюк в своїх працях [17-18] розглянув західноукраїнське кооперативне молочарство міжвоєнного періоду; дав характеристику історії розвитку кооперації в Галичині. У низці робіт С. Злупка [19-21] український кооперативний рух відображений у контексті світової економічної думки.
   Комплексне дослідження українського кооперативного руху здійснив професор Гелей С. У своїх працях [22-25] він проаналізував кооперативне законодавство міжвоєнного періоду, діяльність Крайового кредитного союзу, споживчої кооперації Галичини, розкрив погляди теоретиків кооперативного руху. С. Гелей став "генератором" вивчення західноукраїнської кооперації. Під його керівництвом науковці Львівської комерційної академії та Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України підготували навчальні посібники "Історія кооперативного руху" [26] та "Історія споживчої кооперації України" [27]. Автори вперше в Україні видали підручники, вільні від ідеологічної заангажованості та кон'юнктурних інтересів, об'єктивно висвітлили основні етапи розвитку світової та української економічної думки, розкрили її роль та місце в житті народів, насамперед українського, протягом останніх десятиліть.
   У роботі "Історія кооперативного руху" розглядаються основні проблеми історії світового та українського кооперативного руху від його зародження і до середини 90-х років XX ст., висвітлюються найважливіші тенденції, специфічні особливості та конкретний досвід функціонування кооперативів у суспільствах з різними економічними та політичними системами, простежуються основні етапи розвитку української та зарубіжної кооперативної думки. Розкриваючи соціально-економічні передумови, політичні, національні та інші особливості розвитку кооперації в Україні, автори видання цілком резонно виходять з концепції соборності всіх її земель. Це дуже важливий принцип, бо без нього важко збагнути потужність і своєрідність українського кооперативного руху, який аж ніяк не був механічною копією подібних зарубіжних форм. Автори стверджують, що на відміну від кооператорів інших країн, наш рух змушений був долати перешкоди, створені колоніальними режимами, засиллям іноземного капіталу і т.п.
   До позитивних рис підручника треба віднести розгляд авторами кооперації крізь призму створення національної економічної системи України. У роботі є достатньо фактів і джерел, щоб зрозуміти і проаналізувати основні тенденції розвитку кооперативного руху. Звичайно, не всі положення праці належно доведено, вона потребує кращого методичного обґрунтування. Вимагають уточнення окремі оцінки явищ, процесів, подій, постатей.
   В "Історії споживчої кооперації України" описується виникнення, становлення та розвиток споживчої кооперації в Україні. Розглядаються основні етапи її історії та особливості розвитку в окремих регіонах. Прослідковується процес формування системи споживчої кооперації, її господарча та культурно-освітня діяльність. Розкривається вплив різних чинників на розвиток споживчих товариств. Робота спирається на широку джерельну базу. Проте, споживчій кооперації міжвоєнного періоду відведено лише 8 сторінок.
   У підручнику "Кооперативне право" [28] пропонуються для вивчення кооперативні відносини, які понад сто років існують в Україні. Інститути цієї ділянки права розглядаються у взаємодії з нормами цивільного, господарського, адміністративного, фінансового, трудового та інших галузей права. В окремому розділі розкрито особливості кооперативного законодавства міжвоєнного періоду.
   Поряд з цим львівські історики започаткували серійне видання "Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти" [29-30] за загальною редакцією С. Гелея, видали біографічний збірник "Українські кооператори" [31-32]. У перше видання увійшли статті, в яких розкриваються історія та сучасні проблеми розвитку споживчої, кредитної, сільськогосподарської кооперації. Значну увагу приділено питанням забезпечення правового статусу кооперативів, організації кооперативного руху на сучасному етапі, використання історичного досвіду української кооперації в сучасних умовах. У другому - містяться історичні нариси про життєвий шлях та активну творчу діяльність видатних громадсько-політичних діячів-учених, правників, священиків, діячів культури, які були будівничими української кооперації від кінця XIX ст. до 80-х pp. XX ст.; аналізується їх науковий та практичний доробок, що може бути використаний в умовах державотворення, становлення ринкової економіки.
   У збірнику "Споживча кооперація України: історичні та соціально-економічні аспекти" [33] висвітлюються сторінки історії, проблеми сьогодення системи, прогнозується подальший її розвиток. Деякі статті носять дискусійний характер, а деякі можна нвзвати дослідженням "білих" плям у історії вітчизняної споживчої кооперації.
   В зазначених працях волинський український кооперативний рух розкривається лише в загальних рисах. Але в цілому вони важливі для розуміння природи кооперативного руху і залишаються єдиними сучасними дослідженнями в Україні цієї проблеми.
   Окремі аспекти західноукраїнської кооперації висвітлені в кандидатських дисертаціях. Насамперед згадаємо дисертацію Г.Голуб "Кооперативний рух в Західній Україні" [34]. У роботі зроблено спробу системного дослідження кооперативного руху на західноукраїнських землях у 1918-1939 pp. При цьому зібрано і використано значний фактичний матеріал. У дисертаційному дослідженні показано виникнення та формування кооперації в складі Австро-Угорщини, її поширення в Польщі, розкрито господарську діяльність кооперативів. Проте, на нашу думку, в роботі недостатньо розкриті умови зародження кооперації на Волині під владою Російської імперії. Це дослідження в основному ґрунтується на матеріалах східногалицьких воєводств, а діяльність волинської кооперації майже не аналізується.
   Західноукраїнську сільськогосподарську кооперацію міжвоєнного періоду дослідив В.Чайковський в дисертації "Сільськогосподарська кооперація в Західній Україні. 1920-1939 pp." [35]. Автор проаналізував формування і розвиток закупівельно-збутової кооперації-основи українського кооперативного руху, показав роль кооперації у створенні виробничих кооперативів, молочарень, у становленні приватного підприємництва. Розкрив діяльність низових сільськогосподарських кооперативів, а також внутрішньокооперативну взаємодію.
   З.Струку своєму дослідженні "Українські виробничо-торгівельні кооперативи в Західній Україні (1921-1939 pp.)" [36] простежила діяльність виробничо-торгівельних кооперативів краю у контексті національно-політичного, господарського та культурного розвитку українських земель у складі Польщі.
   Однак у цих роботах розглядаються лише окремі види західноукраїнської кооперації. До того ж зауважимо, що в названих дослідженнях так само, як і в дисертації Г.Голуб, подається характеристика східногалицьких воєводств без врахування особливостей розвитку кооперативної системи на Волині.
   В останні роки з'явився ряд наукових праць, що так чи інакше торкаються поставленої нами проблеми. Ґрунтовними є роботи Р.Давидюк [37-38], присвячені висвітленню процесу становлення та практичної діяльності регіональної волинської партії - Волинського українського об'єднання. В них розкрита кооперативно-господарська діяльність ВУО. Питання економічного, політичного, культурного розвитку національних меншин на Волині у міжвоєнний період, зокрема чеських кооперативів, розглядаються у статті С.Шульги [39]. Праці багатьох дослідників розкривають проблеми соціально-економічного розвитку Волинського воєводства у складі Другої Речі посполитої. Наприклад, основні напрями урядової аграрної політики на Волині, шляхи її запровадження та вплив на сільськогосподарську кооперацію краю дослідив Я.Шабала [40-42]. Цілісну картину економічного розвитку Волинського воєводства та аналіз своєрідності перебігу відповідних процесів у господарчому житті краю відтворено у дослідженні В.Литвинюк [43].
   Значну увагу вивченню історії Волині в період між двома світовими війнами приділив М.Кучерепа [44-46]. На основі аналізу маловідомих і раніше не використовуваних архівних документів автор розкриває особливості національної політики Другої Речі посполитої щодо українців, висвітлює основні проблеми соціально-політичного розвитку Волинського воєводства, показує етнодемографічні зміни у структурі його населення. Слід відзначити, що у своїх дослідженнях М.Кучерепа дає об'єктивну оцінку суперечливим українсько-польським відносинам, простежує вплив історичних факторів на стан сучасних міжнаціональних стосунків, а також робить спробу знайти відповіді на складні питання, що виникли в період співіснування обох народів в складі Польської держави.
   Вагомий внесок у вивчення окремих питань, пов'язаних з історією створення та діяльності кооперативів як на Волині, так і загалом в Другій Речі посполитій, зробили польські вчені. По суті, вивченням історії кооперації вони почали займатися практично з її становленням.
   Інтерес викликають праці Б.Багінського [47-48], в яких автор, опираючись на тогочасні документи і матеріали, відтворює процес відродження кооперації на Волині. У них на основі аналізу кооперативної документації, законодавчих актів характеризуються особливості організаційної структури кооперації, окреслюються межі нагляду над ними з боку державної адміністрації, визначаються обсяги діяльності і компетенція окремих товариств. Особливо цікавим в роботах Б.Багінського є розроблений ним, з врахуванням місцевих особливостей Волині, план розвитку кооперації, аналізуються її досягнення і прорахунки, викладено авторські думки стосовно можливих шляхів реалізації поставлених завдань. Однак названі праці мають досить обмежені хронологічні рамки - з 1918 р. по 1927 р. і охоплюють лише початковий період становлення кооперації на Волині. Також в них більше інформації приділено польській, а не українській кооперації.
   Помітний внесок у дослідження окремих аспектів створення і функціонування на Волині у міжвоєнний період кооперативної системи зробили польські вчені: Т.Стасів [49] і Л.Пініанський [50]. їх роботи містять багатий інформаційно-довідковий матеріал, цікаві висновки і коментарі авторів, відтворюють процес правового і організаційного утвердження української кооперації міжвоєнного періоду. Загалом, розглядаючи праці польських вчених 20-30-х років слід відзначити, що для більшості з них властиві деякий суб'єктивізм у судженнях та однозначність у висновках і оцінках української кооперації.
   Аналізуючи окремі польські видання 60-70-х років XX ст., зауважимо, що вони містять чимало огріхів. Для більшості з них характерна догматичність в оцінці польсько-українських відносин. Роботи Т.Романовського [51], В.Русінського [52], К.Пєтжак-Павловського [53], Я.Жерковського [54], З.Павлючука [55] містять багатий інформаційно-довідковий матеріал. Хоча ці праці лише поверхово розглядають проблеми, пов'язані з українською волинською кооперацією, вони нас цікавлять з точки зору висвітлення інших аспектів життя Волинського воєводства і політики Польської держави щодо українців. Відзначимо також, що польські історики порівняно з радянськими підходили до аналізу питань історичного розвитку зазначеного періоду як Західної України в цілому, так і Волині, зокрема, менш заідеологізовано, проте їхні дослідження не позбавлені тенденційності.
   У сучасній польській історіографії зростає інтерес до історичних процесів, які відбувалися в Другій Речі посполитій. У наукових працях польських вчених 80-90-х років XX ст. подано цікавий матеріал загального характеру щодо перетворень у міжвоєнній Польщі. Заслуговують на увагу узагальнювальні дослідження з польської історії А.Альберта "Historia Polski 1914-1993" [56], Є.Топольського "Polska dwudziestego wieku 1914-1945" [57]. У цих монографіях знайшли відображення політичні та соціально-економічні процеси, що відбувались на території Польської держави в 20-3 0-х роках XX ст. Автори основну увагу звертали на розвиток західних і центральних воєводств Польщі, практично не аналізуючи проблем східних територій. Тому західноукраїнський регіон, а особливо волинська земля, в таких узагальнювальних працях залишався поза увагою дослідників.
   Наукове обґрунтування багатьох суспільно-політичних та соціально-економічних проблем Волині міжвоєнного періоду, в тому числі й діяльності кооперації знаходимо у монографії В.Менджецького [58]. У цій праці найбільш детально і глибоко розглядається досліджувана тема, висвітлюються різні аспекти життя Волинського воєводства, дається загальна характеристика господарства краю, досліджуються проблеми створення місцевого польського державного апарату, аналізуються наслідки процесу поступового перетворення регіону в інтегральну частину Другої Речі посполитої. Автор торкається таких складних питань, як розвиток українського національного руху на Волині, політичного і громадського життя польського та єврейського населення. На широкому загальному тлі В.Менджецький робить обґрунтовані висновки стосовно місця і значення кооперації в соціально-економічному, суспільно-політичному і культурному житті воєводства.
   Значним внеском у розширення знань про становище Волині міжвоєнного періоду стала монографія Я.Кенсіка [59]. Автор здійснив досить вдалу спробу дослідження політичної ситуації, міжнаціональних відносин, кооперативного руху на Волині і, що для нас особливо важливо, створив політичний портрет волинського воєводи Г.Юзевського. Широкий архівний матеріал, монографічні дані, використані Я.Кенсіком, дають змогу об'єктивно висвітлити усі сторони діяльності воєводи, у тому числі і його ставлення до кооперації. Польський дослідник цілком слушно акцентує увагу на тому, що кооперація згідно із задумом головного адміністратора Волині, покликана була відіграти роль у реалізації його прагнень стосовно розширення ролі поляків у суспільно-політичному житті воєводства, відокремленні його від галицьких впливів. Поряд із цим науковець констатує, що, всупереч прагненням Г.Юзевського, розвиток його ідей не дав позитивних результатів у напрямку польсько-українського зближення.
   У сучасній польській історичній історіографії є низка публікацій, присвячених висвітленню окремих проблем історії нашого краю в період між двома світовими війнами, наприклад, згадуваного вище Я.Кенсіка [60], Р.Торжецького [61], а також праці, що розкривають діяльність кооперації в Польщі. Це дослідження З.Павлючука [62], П.Ставецького [63] та ін.
   Особливу цінність для написання кандидатської дисертації становить монографія М.Сича [64], в якій вчений зробив спробу розкрити особливості функціонування української кооперації в період Другої світової війни. В окремому розділі книги розглядаються проблеми кооперативного руху міжвоєнного періоду. Спираючись на детальний аналіз широкої джерельної бази, М.Сич дає науково виважені оцінки і висновки діяльності української кооперації не тільки в Галичині, а й на Волині.
   Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що проблема кооперативного руху на Волині в міжвоєнний період XX ст. не стала предметом спеціального комплексного дослідження як у вітчизняній, так і польській історичній та економічній науці. Українські історики торкалися цієї проблеми лише в контексті вивчення окремих аспектів соціально-економічного та політичного розвитку краю й не акцентували уваги на функціонуванні та особливостях кооперації Волинського воєводства. Значний вклад у вивчення українського кооперативного руху зробили вчені української діаспори та польські дослідники. Однак і вони вивчали західноукраїнську кооперацію загалом, а Волинь розглядали як її складову частину. Тому, незважаючи на наявність низки праць, у яких висвітлюється становище західноукраїнських земель і, зокрема, Волині у складі Другої Речі посполитої, проблеми форм, методів та значення діяльності кооперативних структур Волинського воєводства потребують ґрунтовного вивчення.

Джерела та література

1. Бородаєвський С Історія кооперативного руху. -Прага: Український громадський видавничий фонд, 1925. -438 с
2. Жук А. Українська кооперація в Польщі. - Львів: накл. автора, 1934. - 39 с
3. КоберськийК. Буквар коперації. - Львів: накл. РСУК, 1939. - 158 с
4. Мудрик А. Кооперативний катехизм. - Львів: вид. "Маслосоюз", 1939. - 112 с
5. Храпливий Є. Сільське господарство галицько-волинських земель. - Львів: вид. тов. "Сільський господар", 1936. - 347 с
6. Павлюк П. Волинська українська кооперація у минулому і сучасному // Волинське слово. - 1937. - 4 лютого. - С 5-6.
7. Луцький О. Рентовість галицько-волинських селянських господарств // Кооперативна республіка. - 1932. - Ч. 1;2. - С 9-15; 50-55.
8. Витанович І. Історія українського кооперативного руху. - Нью-Йорк, 1964. - 614 с
9. Качор А. Українська молочарська кооперація в Західній Україні- Мюнхен: Б.в., 1949. - 385 с
10. Качор А. "Мужі ідеї і праці".-Вініпег- Торонто-Клівленд: Б.в, 1974. -257 с
11. Мартюк І. Центросоюз, союз кооперативних союзів у Львові в роках 1934-1944, Спогади співучасника праці і змагань українського кооперативного руху. -М.Р. Kots. Publishing, 1973. -284 с.
12. Олесневич Л. Кооперативні міфи і капіталістична дійсність. Західноукраїнська буржуазна кооперація (1883-1939). -К.: Наукова думка, 1974. - 168 с
13. Свежинський П. Аграрні відносини на Західній Україні в кінці XIX - на початку XX ст.- Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1966.-192 с.
14. Васюта І. Соціально-економічні відносини на селі Західної України до возз'єднання (1918-1939). - Львів: "Вища школа", Вид-во при Львівському ун-ті, 1978. - 190 с
15. Ковальчак Г. Економічний розвиток західноукранських земель- Київ: Наукова думка, 1988. - 250 с
16. Хонігсман Я. Цього не можна забути: Економіка Західної України під гнітом іноземного капіталу (1918-1939). -Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1964. -254 с.
17. Плисюк В. Західноукраїнське кооперативне молочарство у міжвоєнний період //Українська кооперація: історичні то соціально-економічні аспекти. Т. 1. -Львів, 1998. -С. 89-115.
18. Плисюк В. Кооперативний рух в Галичині: історія розвитку //Проблеми кооперації в сільському господарстві. Тези Міжнародної конференції 22-24 травня 1995 р. -Львів, 1995. -231 с
19. Злупко С Основи розвитку кооперації в Україні: теорія, досвід, перспективи // Регіональна економіка. - № 1 (23). - 2002. -С 31-46.
20. Злупко С Хресна дорога Йокинтія Шимоновича // Високий замок. - 1995. - 5 жовтня.
21. Злупко С Є. Є. Слуцький- український економіст-математик світової слави// Економіка України. - 1995. -№7.
22. Гелей С. "Народна Торгівля"- перше споживче товариство в Галичині//Споживча кооперація України: історичні та соціально-економічні аспекти. 36. наук, праць. -Київ, 1996. С 44-54.
23. Гелей С. М. Туган-Барановський - видатний теоретик кооперативного руху //Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти. - Львів, 1998. - Т. 1. - С 5-17.
24. Гелей. С. Розвиток кооперативного законодавства в Україні в період між Першою та Другою світовими війнами // Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти. - Львів, Вид-во Льв. комерц. академії, 2001. - Т. 2. -С 16-34.
25. Гелей С. Діяльність Крайового кредитного союзу в першій половині XX ст. //Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти. - Львів, Вид-во Льв. комерц. академії, 2001. - Т. 2. - С 96-103.
26. Історія кооперативного руху. - Львів: Інститут українознавства НАНУ, 1995. - 410 с
27. Історія споживчої кооперації України. - Львів: Інститут українознавства НАНУ, 1996. - 384 с
28. Кооперативне право. Підручник для кооперативних, сільськогосподарських, економічних, юридичних вищих навчальних закладів і факультетів/За ред. чл.-кор. НАН України В.І.Семчика. - К. :Ін Юре. - 1998. - 336 с.
29. Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти (збірник статей). Том 1.- Львів, 1998- 240 с
30. Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти. 36. статей. Том 2. За заг. ред. д-ра іст. наук, проф. С. Гелея. - Львів, Вид-во Льв. комерц. академії, 2001. - 224 с
31. Українські кооператори. Т. 1. - Львів, Вид-во: "Коопосвіта", 1999. - 324 с
32. Українські кооператори. Історичні нариси. Кн. II. - Львів: Вид-во Льв. комерц. академії, 2001. - 328 с
33. Споживча кооперація України: іст. та соц.-екон. аспекти / С.Г.Бабенко, М.В.Аліман, В.В.Апокій та ін- К.: Ред. газ. "Вісті...", 1996.-192 с.
34. Голуб Г. Кооперативний рух в Західній Україні: Автореф. дис... канд. економ, наук: 08.01.04. /КДУ ім. Т.Г. Шевченка. -Київ, 1994.-20 с.
35. Чайковський В. Сільськогосподарська кооперація в Західній Україні. 1920-1939 рр: Автореф. дис... канд. економ, наук: 08.07.02; 08.01.04. / Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1995. -24 с
36. Струк 3. Українські виробничо-торгівельні кооперативи в Західній Україні (1921-1939 pp.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний університет ім. Івана Франка. -Львів, 2001. - 18 с
37. Кучерепа М.М., Давидюк Р.П. Волинське українське об'єднання (1931-1939 pp.): Монографія. - Луцьк: Надстир'я, 2001. -420с.,іл.
38. Давидюк Р.П. Історія виникнення і діяльність Волинського українського об'єднання //Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. Серія: історія. Вип. 2. - Луцьк: Ред.-вид. відділ "Вежа" ВДУ, 1997. - С 51-56.
39. Шульга С. До питання про економічний розвиток чеських колоній на Волині в 20-30-х pp. //Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. Серія: історія. Вип. 2. - Луцьк: Ред.-вид. відділ "Вежа" ВДУ, 1997. - С 61-65.
40. Шабала Я., Пащук Л. Діяльність сільськогосподарських товариств у Волинському воєводстві у 1921-1939 р. //Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. Серія: Історичні науки. Вип. 3. - Луцьк: Ред.-вид. відділ "Вежа" ВДУ, 1998. С 60-63.
41. Шабала Я., Прихода Г. З історії господарювання волинських селян за Польщі (1921-1939рр.). -Луцьк: Надстир'я, 2001. -96 с.
42. Шабала Я., Гелей С. Кооперативний рух на Волині у 1921-1939 роках // Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти, (збірник статей). Том 1. - Львів, 1998. - С.47-59.
43. Литвинюк В. Економічний розвиток Волинського воєводства у міжвоєнний період (1921-1939): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 1999. - 20 с
44. Кучерепа М.М. Волинь у міжвоєнний період (1921-1939). - Луцьк: РВГ "Реабілітовані історією", 1994. - 60 с
45. Кучерепа М.М. Волинський воєвода Ян Генрик Юзевський // "Роде наш красний..." (Волинь у долях краян і людських документах) Наукове видання. -Луцьк: Вид-во "Вежа", 1996. - Т. 2 - С 179-253.
46. Кучерепа М.М. Етнодемографічні зміни у Волинському воєводстві 1921-1939 pp. //Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. Серія: Історичні науки. Вип. 3. - Луцьк: Ред.-вид. відділ "Вежа" ВДУ, 2000. - С 9.
47. Baginski В. Spoldzielczos с naWolyniu- tuck: B.w., 1927. - 95 s.
48. Baginski B. Rozwoj Kas Komunalnych і Spoldzielczych wzwia^ zku z akcja Kredytowa^ panstwowego Banku Rolnego na Wolyniu. -hick: B.w., 1928.-84 s.
49. Stasiw T. Ukrainskij ruch spoldzielczy w Polsce I Pracadyplomowa. Szkola Glowna Handlowa (SGH).- Warszawa: B.w., 1935. -128 s.
50. Pinianski L Ukrainskie spoldzielnie rolniczo-handlowedoroku 1931 wh\ cznieIPraca dyplomowa SGH- Warszawa: B.w., 1936. -131 s.
51. Romanowski T. Z dziejow spoldzielczos cirolniczej wlatach wielkiego kryzysu 1929-1934.-Warszawa: B.w., 1967. - 156 s.
52. RusinskiW. Zaiys historii polskiego ruchu spoldzielczego 1918-1939.-Warszawa: B.w., 1967. -273 s.
53. Pietrzak-PawlowskiK. Spoldzielczos с polskanaziemiachzachodnich ipohiocnych 1918-1939.-Warszawa: B.w., 1967. - 372 s.
54. Zerkowski J. Spoldzielczos с spozywcow w Polsce 1918-1939.-Warszawa: B.w., 1967. - 198 s.
55. PawluczukZ. Spoldzielczos с rolniczo-handlowa wPolsce wlatach 1919-1939.- Warszawa: B.w., 1970.-260 s.
56. Albert A. Historia Polski 1914-1993. - W2 t. - T. 1. 1914-1945. -Warszawa: Wyd. S wiatKsia^ zki, 1995.-640 s.
57. Topolski J. Polska dwudziestego wieku 1914-1945. - Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 1995. - 240 s.
58. M^drzecki W. Wojewodztwo Wolynskie 1921-1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, spolecznych і politycznych. Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdansk, lodz: Wyd. Polskiej Akademii Nauk, 1988. - 202 s.
59. K^sik J. Zaufany Komendanta: Biografia polityczna Jana Henryka Jozewskiego: 1892-1981.- Wroclaw: Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1995. - 206 s.
60. K^sik J. Wojewodztwo Wolynskie 1921-1939 w s wietle liczb і faktow II Przegla^ d Wschodni.- T. IV., Z.l (13). - 1997. - S. 99-137.
61. TorzeckiR. Kwestia ukrainska wPolsce w latach 1923-1929.-Krakow: B.w., 1989. - 630 s.
62. Pawluczuk Z. Ukrainska spoldzielczos с wPolsce do 1939 roku// Przegl^ dWschodni.- T. III. Z. 4(8). - 1992/1993. - S. 863-872.
63. Stawecki P. Polityka wolynska Henryka Jozewskiego w s wietle nieznanych zrodel z lat 1935-1936. Wolyn - dokumenty CAW //Przegla. dWschodni.- 1997.-T. IV. Z. 1(13). -S. 179-209.
64. Sycz M. Spoldzielczos с ukrainska w Galicjiwokresie II wojnys wiatowej.-Warszawa: B.w., 1997. -324 s.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com