www.VuzLib.com

Головна arrow Журналістика, телебачення, ЗМІ arrow Інформаційна діяльність профспілок як ефективний метод реалізації соціальної функції
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Інформаційна діяльність профспілок як ефективний метод реалізації соціальної функції

Гліб Гончаров,
асп. (Запоріжжя)

Інформаційна діяльність профспілок як ефективний метод реалізації соціальної функції

   У статті обґрунтована необхідність активізації інформаційної діяльності як одного з найперспективніших напрямів функціонування профспілок у сучасних умовах. Проаналізована інформаційна робота первинної профспілкової організації ВАТ "Запоріжсталь" (Запоріжжя) та виокремлені її напрями, які потребують посилення.
   Ключові слова: інформаційна робота, мотивація профспілкового членства, профспілка.

   Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю ґрунтовного й комплексного дослідження проблематики висвітлення інформаційної політики профспілок на всеукраїнському рівні загалом і первинних профспілкових організацій зокрема. Метою публікації є визначення причин недооцінки інформаційної діяльності профспілок і чинників, що на це впливають.
   Обґрунтовуючи теоретичну домінанту досліджуваної проблеми, зазначимо, що питанню розвитку профспілкового руху в Україні приділяли увагу науковці з цієї галузі, зокрема Б. Андрусипіин, Р. Берест, П. Бондарук, О. Голобуцький, А. Гриценко, В. Докапіен-ко, Ю. Докукіна, К. Двірна, М. Зима, В. Кулик, В. Мельник, О. Мовчан, О. Реєнт, О. Стоян, Г. Стоян, Г. Осовий, М. Дубров-ський, Г. Добровольська, В. Цвих та ін.
   Не менше у пригоді може стати досвід профспілок таких країн, як Великобританія, Китай, Німеччина, Польща, а також деяких країн СНД (Білорусія, Узбекистан), що досліджується у роботах С. Горянського, 3. Глузи, М. Гриценка, П. Давидюка, Н. Жота-баєва, Ф. Зендельбека, В. Кадейкіна, К. Мадоня, Є. Макухіна, В. Можаєва, В. Фурсової, Чень Цзі, Цзян Лєцін та ін.
   Варто зазначити, що профспілки є невід'ємною частиною професійної діяльності суспільства. Вони ведуть активну багатопланову роботу щодо захисту соціально-трудових прав та інтересів людей найманої праці, протидіють спробам утиску профспілкових прав і свобод. Водночас величезний потенціал профспілок реалізується далеко не повністю. Діяльність профспілок ще недостатньо ефективна. Слід наголосити, що негативною тенденцією профруху є хоч і повільне, але неухильне скорочення кількості профспілок, що висуває на перший план роботу з посилення мотивації профспілкового членства.
   З мотивацією членства нерозривно пов'язана тема інформаційної роботи у профспілках, яка є пріоритетним напрямом профспілкової діяльності. На жаль, профспілкові керівники недооцінюють важливість інформації в сучасному суспільстві. Більшість із них набували досвіду та виховувались на ідейних засадах ортодоксальної системи профспілок Радянського Союзу й застарілих поглядах партійних керівників, до яких профспілки були вельми прив'язані.
   У працях істориків радянського періоду І. Снігірьової, Л. Явич, А. Цепіна, Є. Іванова, А. Щиглика, Г. Щеглова, В. Прохорова, Л. Власенко, Л. Рудакова, Ю. Кузнецова, Л. Павлова, Р. Алієва багато уваги приділено ролі партійного керівництва в управлінні профспілками, а вивчення проблеми здійснюється через призму стереотипів радянської історико-партійної науки.
   Це є вагомим доказом суттєвої особливості радянських профспілок, як одного з елементів радянської політичної системи, яка полягала в тому, що, "відчуваючи на собі жорстокий контроль з боку правлячої партії, вони разом з тим самі виступали знаряддям поширення державної ідеології, забезпечуючи таким чином життєдіяльність компартійної системи влади" [3, 16].
   На даному етапі розвитку профспілкового руху можна провести паралелі між агітаційно-пропагандистською роботою в часи СРСР та інформаційною роботою в нинішніх профспілках. Радянська ідеологія була спрямована на побудову ідеального суспільства і накидалась примусово, а профспілки були одним із дійових механізмів режиму. Профспілковий рух демократичної України ще не осягнув усіх перспектив використання ЗМК для втілення своєї ідеології, що ґрунтується на головних засадах профспілкової діяльності.
   На думку декана факультету підвищення кваліфікації профспілкових працівників Академії праці і соціальних відносин Т. Вериковської, проблеми сучасного профспілкового руху, діяльність профспілок і профспілкових організацій не знаходять адекватного відобра-у засобах масової інформації, у свідомості громадян [4, 3]. Тому слід зазначити, що суспільство не має реального уявлення про гостроту проблем, які стоять перед найманими працівниками, про дії профспілок, окремих організацій, зокрема в сучасних умовах фінансово-економічної кризи та подоланні її наслідків. Зусилля профспілки щодо подолання кризи не мають належного розуміння з боку державної влади й відповідної підтримки громадськості.
   В умовах інформаційних конфліктів і спроб інформаційної блокади профспілок з боку опозиційного чиновницько-бюрократичного апарату, певних громадсько-політичних структур, а також наявної інформаційної конкуренції в країні за володіння можливостями й інструментами впливу на масову свідомість людей, зусиль, зроблених профспілками, недостатньо.
   Зауважимо, що однією з причин безпорадності роботи ФПУ (Федерації профспілок України) зі ЗМІ є комерціалізація більшості мас-медіа, які мають перед собою чіткий бізнес-план і здебільшого підпорядковані політичним опонентам. Заангажованість ЗМІ, цензура у формі обмеження висвітлення окремих подій є найбільш впливовими чинниками, що обумовлюють викривлення подій щодо діяльності профспілок. Більшість новинних сюжетів на українських телеканалах не дають альтернативних поглядів на події у країні. Крім того, замість залучення незалежних експертів журналісти коментують новини самі або звертаються до політиків. Такими є результати контент-аналізу українських теленовин, проведеного Академією української преси та Інститутом соціології НАН України [2].
   Зазначимо, що нові інформаційні технології набувають у житті Федерації профспілок України та її членських організацій більш обґрунтованого значення. Так, у грудні 2005 р. Рада ФПУ ухвалила Концепцію інформаційної діяльності Федерації професійних спілок України, що передбачає інтенсивну програму інформаційного розвитку та ґрунтується на законах і інших нормативно-правових актах, що стосуються інформаційної сфери. Це, зокрема, Закони України "Про інформацію" та "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", а також постанови Кабінету Міністрів України щодо забезпечення участі громадськості у формуванні й реалізації державної політики та Порядку оприлюднення у мережі інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади [1, 3].
   У 2003 р. сформований, регулярно оновлюється і активно функціонує веб-сервер ФПУ (http://www.fpsu_org_ua). У порівнянні з іншими профспілковими засобами масової інформації інтернет-сайти виграють в якості й оперативності подання інформації, а інформаційна насиченість привертає увагу все більшої кількості звичайних членів профспілки. Передбачається, що найближчими роками основна частина членських профспілкових організацій буде оснащена сучасною комп'ютерною технікою, електронною поштою, матиме вихід в інтернет.
   У сучасних умовах фінансово-економічної кризи, що охопила всі галузі народного господарства країни, загострилось і соціальне становище. На нашу думку, що вищий рівень нестабільності у суспільстві, то більший попит на нову, актуальну інформацію. У цей час профспілки повинні скористатись суспільним попитом на інформацію та налагодити систематичне інформування про місце й роль профспілок у суспільстві, їх діяльність щодо захисту соціально-економічних прав й інтересів людей найманої праці, досягнень і здобутків у цій діяльності.
   Після засідання Ради ФПУ 20 листопада 2008 р., на якому був переобраний голова Федерації профспілок України, окреслились позитивні тенденції: ФПУ почала повніше й змістовніше виконувати свої функції щодо захисту людини праці, її робота стала більш системною, вводиться програмно-цільовий метод планування, що передбачає визначення конкретних цілей і розробку механізмів їх досягнення.
   Конкретизуються програми, прийняті V з'їздом Федерації профспілок України, оскільки, прийняті кілька років тому, вони не враховували кризові процеси в державі. Зростає роль виборних органів, насамперед Комісій і Рад ФПУ. Реформується сама структура ФПУ. Докорінно змінилося наповнення соціального діалогу, який проводить Федерація профспілок із Кабінетом Міністрів і працедавцями. На Всеукраїнській нараді голів територіальних організацій профспілок, що входять до складу ФПУ, розглянуто питання забезпечення соціально-економічних і трудових прав членів профспілок в умовах кризи. Учасники зборів ухвалили резолюцію з посилення всіх напрямів роботи [5, 4]. Восьмий пункт резолюції стосується питань інформаційної діяльності: "Розробити та затвердити цільові інформаційні програми" (8. 1), "Оперативно інформувати профспілкові організації, профактив, суспільство про вжиті заходи щодо виконання Вимог ФПУ, активно використовуючи національні, галузеві й регіональні та профспілкові ЗМІ, зокрема "Профтелеграф ФПУ", заводські багатотиражки, з метою формування у громадськості позитивного сприйняття дій профспілок" (8. 2), "Членським організаціям ФПУ, територіальним профспілковим організаціям сприяти збільшенню передплати на газету "Профспілкові вісті", як центральний рупор профспілок, серед усіх спілчан, брати активну участь у наданні газеті актуального матеріалу про нагальні питання та позитивний досвід профспілкової діяльності" (8. 3).
   Варто зазначити, що останнім часом на всіх рівнях профспілкових зборів ведуться розмови про розвиток інформаційної діяльності. Ухвалюються постанови та резолюції, профспілкові лідери слушно заявляють, що треба активніше показувати свою роботу, залучати засоби масової інформації до співпраці. Та чи набудуть вони практичного втілення - покаже час.
   Недостатня увага регіональних, галузевих і первинних профспілкових організацій до інформаційної роботи призводить до того, що до пересічного члена профспілки у певній мірі не доходить конкретна інформація про роботу навіть тієї профспілкової організації, членом якої він є. Слабка інформованість членів профспілки безпосередньо впливає на ставлення до організації, у складі якої вони перебувають.
   Профспілковий комітет ВАТ "Запоріжсталь" відомий далеко за межами регіону та галузі своїми доробками з усіх напрямів професійної діяльності. У 2008 р. Федерація профспілок України в рамках "Року первинної профспілкової організації" проводила Всеукраїнський огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову організацію. Попередні підсумки підбивалися на рівні галузевих комітетів профспілок. У конкурсі взяло участь понад 300 первинних профспілкових організацій ГМК (гірничо-металургійний комплекс) України. Гідними суперниками "Запоріжсталі" були профспілкові організації промислових гігантів "Арселор Міттал Кривий Ріг", ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського" і ЗАТ "Макіївський металургійний завод" [6, 235].
   Президія ЦК ПМГУ (Центральний комітет профспілки металургів та гірників України) кращою визначила профспілкову організацію ВАТ "Запоріжсталь" та направила матеріали в Організаційний комітет Федерації профспілок України для нагородження її Дипломом Всеукраїнського огляду-конкурсу.
   На нашу думку, успіх у роботі будь-якої суспільної організації залежить від її сприйняття адресатами, тобто тими людьми, на яких вона спрямована. Тому акценти в інформаційній роботі профспілкового комітету ВАТ "Запоріжсталь", розставлені таким чином, щоб інформувати членів трудового колективу про пріоритетні напрями діяльності, а саме: вирішення виробничих і соціально-економічних проблем, підвищення рівня оплати праці та поліпшення її умов, запобігання травматизму, надання належної правової допомоги трудящим, створення умов для оздоровлення та відпочинку, розвитку особи, занять фізичною культурою і спортом, художньою самодіяльністю.
   Інформаційна робота в профспілковому комітеті ВАТ "Запоріжсталь" здійснюється відповідно до рішень IV з'їзду Центрального комітету профспілки металургів та гірників України і спрямована на поширення інформації серед широкого кола спілчан, обміну суспільною інформацією між профспілковими організаціями різних рівнів.
   Варто зазначити, що вагомим напрямом інформроботи, який підвищує авторитет профспілок у суспільстві, а в даному разі серед трудового колективу, є підвищення рівня інформованості рядових членів профспілки і профактиву про діяльність цехових профспілкових організацій, профкому комбінату, Центрального комітету ПМГУ, Федерації профспілок України щодо захисту прав та інтересів людей найманої праці, поглиблення знань працівників галузі про мету, завдання та життя профспілок, зміцнення мотивації профспілкового членства і усвідомлений вступ до профспілки нових членів, особливо молоді.
   Головна мета інформроботи в профспілці - донести до кожного її члена та широкого загалу інформацію про свою діяльність. Щоб люди знали: профспілки, зокрема профспілка "Запоріжсталі", не тільки розподіляють путівки для відпочинку (а це зазвичай і є найпоширеніша думка про діяльність профспілок), а й виконує основні функції з захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.
   Профспілковий лідер ВАТ "Запоріжсталь" Л. Безлєпкін добре розуміє важливість телебачення у сучасному медіапросторі та не поділяє поглядів керівників ФПУ, які постійно зауважують, що ефірний час на Центральному телебаченні потребує великих коштів, які краще витрачати на оздоровлення, виплату матеріальної допомоги та навчання профспілкових кадрів.
   Тому в профспілці "Запоріжсталі" особливу увагу приділяють роботі з телевізійними медіа на кшталт ЗНТРК "ТВ-5" (Запорізька незалежна телерадіокомпанія "ТВ-5"). У новинних блоках та інформаційних повідомленнях репортери телеканалу відображають суспільно значущі заходи, організовані профспілкою, та перебіг переговорних процесів із підписання головного закону підприємства - колективного договору.
   У новинних випусках телекомпанії "ТВ-5", інформаційних випусках радіо "Запоріжсталь" телеглядачам області та міста Запоріжжя, радіослухачам повідомляють про діяльність не лише профспілкової організації комбінату, а й профспілок України загалом, а також інформують про захист прав та інтересів пересічних членів профспілки.
   Слід зазначити, що діяльність профспілкового комітету регулярно висвітлюється на сторінках обласної газети "Індустріальне Запоріжжя", газети трудового колективу комбінату "Дніпровський металург". Щонеділі в останньому виданні виходить інформаційний профспілковий вісник, про діяльність профспілкових організацій, роботу комісій профспілкового комітету комбінату, Обласного комітету трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості, Обласної ради профспілок, ЦК профспілки металургів і гірників України, Федерації профспілок України.
   Редакція "Дніпровського металургу" постійно вміщує пізнавальну інформацію про роботу профспілкових організацій комбінату. Такі повідомлення надходять не лише з профкому, а й із цехових комітетів, подаються зарисовки про активістів та репортажі з профспілкових зборів. У рубриках "Профспілкове життя", "В профкомі комбінату", "За рядком колдоговору" велика увага приділяється відображенню практичної діяльності профкому і цехових комітетів із питань охорони праці й техніки безпеки, виконання колективного договору, організації літнього оздоровлення, відпочинку трудящих і членів їхніх сімей тощо. Особливу увагу привертають статті про практичну допомогу профспілки членам трудового колективу підприємства. Наприклад, "Фонд для тих, хто потрапив у біду", де розповідається про мету створення "Фонду милосердя і здоров'я", принципи його діяльності, плани і завдання на майбутнє.
   Таким чином, інформаційна робота профкому металургійного комбінату ВАТ "Запоріжсталь" спрямована на оптимізацію діяльності інформаційних ресурсів, профактиву і пересічних членів профспілки стосовно освітлення актуальних питань профспілкової діяльності. Профспілковий комітет, втілюючи в життя інформаційну політику, насамперед, тісно співпрацює з профактивом цехів і структурних підрозділів, відділом зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ, редакціями газет "Індустріальне Запоріжжя" і "Дніпровський металург" та з радіо "Запоріжсталь".
   Окреслюючи практичні важелі здійснення інформаційної роботи проаналізованого підприємства, зазначимо, що пріоритетним напрямом інформаційної політики профспілкового комітету комбінату є організація громадської думки загалом і думки членів профспілки зокрема на користь профспілки, зміцнення її авторитету як єдиної організації, покликаної забезпечити всебічну підтримку і захист інтересів людей найманої праці в умовах активного формування нових суспільно-економічних і соціальних відносин. Отже, головними принципами інформаційного забезпечення профспілкової діяльності є об'єктивність, максимальна оперативність і гласність у пропаганді профспілкових ідей та завдань, у висвітленні роботи профспілкових організацій.

1. Бібліотечка голови профспілкового комітету. - К. : ПРОФ-ІНФОРМ, 2006. - 60 с
2. Експерти: Теле новини в Україні залишаються заангажованими і непрофесійними. - http://www.telekritika_ua.
3. Кухарчик В. П. Партийное руководство деятельностью профсоюзов по идейно-политическому воспитанию рабочего класса (1926-1937 гг.): (на материалах Украины) : автореф. дисс. ... к. и. н. / В. П. Кухарчик. - О., 1985. - 20 с.
4. Профспілкова освіта: чого навчати і як навчати? // Профспілкові вісті. - 2009. - № 10 (вкладка № 3). - 30 с
5. Резолюція Всеукраїнських зборів голів територіальних організацій профспілок // Профспілкові вісті. - 2009. - № 7 (вкладка № 2). - 30 с
6. Чехарин А. Ф. С людьми и для людей / А. Ф. Чехарин, С. Н. Носенко, Г. В. Гончаров. - Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2008. - 256 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com