www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Ставлення сучасної української молоді до “вічних” соціальних цінностей
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Ставлення сучасної української молоді до “вічних” соціальних цінностей

Л.Р. Кашкарьова,
кандидат психологічних наук, доцент
(Бердянський державний педагогічний університет)

СТАВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ДО “ВІЧНИХ” СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

   Постановка проблеми. Проблема цінностей – споконвічна проблема як суспільства в цілому, так і кожної людини зокрема. Цінність – поняття, для означення об’єктів, явищ, їх властивостей, а також абстрактних ідей, які втілюють в собі суспільні ідеали та є еталонами, яких потрібно дотримуватися.
   Попри існування загальнолюдських цінностей, які є “вічними”, “невмирущими”, такими, що спрямовують життя людей на доброчинність протягом багатьох століть, на кожному етапі історичного розвитку суспільства створюється специфічний набір цінностей, що сприяють перетворенню соціальних норм та ідеалів на особистісні принципи життєдіяльності кожної людини, належать до психологічної структури особистості у формі особистісних цінностей і є одним із джерел мотивації її поведінки. Набір цих цінностей та їх структура об’єктивно детерміновані економічними і політичними факторами, а також системою виховання, запровадженою і здійснюваною в суспільстві.
   Поняття “особистісні цінності” або “ціннісні орієнтації особистості” відображає факт входження суб’єкта в соціальні зв’язки та відношення, включення в духовну систему цінностей суспільства. Вони виступають для суб’єкта у вигляді ідеалів, настанов, переконань і внутрішньої позиції, тобто у вигляді спрямованості особистості на цілі й засоби діяльності [6, с.173.]. Саме тому проблема дослідження динаміки змін соціальних і особистісних цінностей завжди буде актуальною.
   Дослідженню ціннісно-смислової сфери особистості присвятили свої праці відомі вітчизняні й зарубіжні психологи: І. Бех, Ф. Василюк, М. Гінзбург, С. Гроф, З. Карпенко, Д. Леонтьєв, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, М. Рокич, Т. Титаренко, В. Франкл, Н. Чепелєва та інші. Проблему духовних цінностей досліджували, зокрема, І. Бех, М. Боришевський, А. Лосєв, М. Монтессорі, Е. Помиткин, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, Р. Штайнер [1; 2; 7].
   Аналіз досліджень і публікацій. Зважаючи на багатоаспектність, проблема цінностей залишається в центрі уваги сучасних дослідників (В. Білоусова, В. Біруля, Г. Єскіна, Н. Кирилова, Н. Кордунова, Л. Мороз, Е. Научитель, Л. Романюк, В. Сметаняк та інші) [4; 5; 8].
   Останнім часом психологами активно досліджуються власне аксіологічні проблеми (аксіологія – вчення про цінності, теорія цінностей). Так, З. Карпенко розробила концепцію аксіопсихіки йаксіогенезу. Згідно з нею індивід розглядається в єдності його ієрархічно-структурних (особистість) та динамічно-функціональних (суб’єкт) характеристик, тобто у вертикальному та горизонтальному вимірах. Ціннісне самовизначення зумовлюється складним динамічним співвідношенням елементарних суб’єктних здатностей (компонентів “хочу”, “можу” і “володію”), системних (емерджентних) суб’єктних властивостей з особистісними новоутвореннями ціннісного змісту: нормовідповідної поведінки як результату прийняття особистістю мотивів і цілей конкретної діяльності (“треба”), соціальних установок і ціннісних орієнтацій як морально-смислових переживань (“мушу”), часових і смислових (екзистенційних) цілей загальної життєдіяльності (“буду”), есхатологічних устремлінь індивіда (“приймаю”) [8, с.5]. Ця концепція сприяє розумінню механізмів вироблення людиною особистісних ціннісних орієнтацій на основі засвоєння і прийняття соціальних цінностей.
   Беручи до уваги концепцію З. Карпенко, В. Сметаняк дослідив за допомогою тесту Рокича (адаптованого З. Карпенко) психологічні особливості ціннісного самовизначення старшокласників і діагностував у юнаків деяку невпевненість щодо впливу на власне життя, нечіткість цілей, невизначеність шляхів їх досягнення [8].
   Серед цінностей дослідники окремо виділяють духовні цінності. За визначенням Е. Помиткина, “… духовні цінності – це вершини досягнення людства, його окремих видатних представників, що є цілеутворюючими ідеалами для прогресивного розвитку особистості та цивілізації в цілому. Психолого-педагогічні аспекти духовних цінностей – це особистісні якості високодуховної людини, які спонукають, регулюють високодуховні вчинки, поведінку, є предметом її розвитку та саморозвитку” [7, с.15].
   Досліджуючи формування духовних цінностей старшокласників у діяльності шкільної психологічної служби, Е. Помиткин створив робочу соціально-психологічну модель процесу розвитку свідомості та відповідної зміни ціннісних орієнтацій людини: 1) рівень егоцентричних цінностей, самоствердження; 2) рівень сімейних (родинних) цінностей; 3) рівень суспільних, громадянських, національних цінностей; 4) рівень загальнолюдських цінностей; 5) рівень космічних чи буттєвих цінностей (духовної, розширеної свідомості) [7].
   У дослідженні Н. Кордунової з’ясовано, що динаміка системи духовних цінностей протягом усього періоду соціалізації особистості зумовлена діями об’єктивних (спілкування з різним соціокультурним оточенням) і суб’єктивних (світосприймання, світоставлення, смисл життя, спрямованість на майбутнє) чинників [4].
   У результаті дослідження Е. Научитель змалювався ціннісно-орієнтаційний портрет студента І курсу ВНЗ. Це людина, для якої головне в житті – здоров’я (63% респондентів), гарні друзі (40%), впевненість у собі (39%), любов (36%), свобода (22%), матеріально забезпечене життя (21%), розвиток (19%), цікава робота (18%). Разом із тим, 32% студентів вважають, що робити із творчості та розваг мету існування просто не достойно [5].
   Виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми. Отже, проблема цінностей продовжує досліджуватися сучасними науковцями. Проте, на наш погляд, сьогодні, в період економічної і політичної нестабільності в Україні і в світі, потрібний постійний моніторинг ієрархії особистісних цінностей молоді, адже саме від неї залежатиме перспектива розвитку суспільства. Саме це і стало метою нашого дослідження (2008 р.), в якому взяли участь магістри різних факультетів Бердянського державного педагогічного університету (в кількості 30 осіб віком від 24 до 27 років). Ця категорія молодих людей була обрана не випадково, адже, не зважаючи на молодість, вони вже мають певний життєвий і трудовий досвід, професію, багато хто – власну сім’ю, а незабаром саме вони поповнять лави викладачів вищої школи і самі стануть носіями соціальних норм та ідеалів.
   Мета статті. У статті пропонуються результати дослідження ставлення сучасної молоді до абсолютних, вічних соціальних цінностей суспільства.
   В основу дослідження було покладено Кодекс цінностей сучасного українського виховання [3, с.110-112], запропонований у 1997 р. У ньому наведено перелік із 20 абсолютних цінностей. Магістрам пропонувалося обрати десять найбільш значущих для кожного із них цінностей і присвоїти їм рейтингові ранги від 1 до 10, починаючи від найбільш значущої цінності до найменш значущої. Також потрібно було пись мово обґрунтувати свій вибір п’ятьох (на власний розсуд) із названих цінностей.
   Під час обробки результатів рейтингові ранги переводилися у бали: 1-й ранг – 10 б.; 2-й – 9 б.; 3-й – 8 б. і т.д.; 10-й – 1 б. Сума балів, отримана кожною цінністю, ділилися на кількість виборів (максимальна – 30), визначався індекс кожної цінності (максимальний – 10). На основі індексу кожній цінності присвоювався № за рейтингом. У результаті обробки цінності розташувалися наступним чином (табл. 1).
   На перше місце серед вічних цінностей (6,7 б.) молодь поставила “любов”, причому підкреслено в широкому розумінні, маючи на увазі кохання як її складову частину. Наведемо деякі обґрунтування вибору:
   - Любов – найвища життєва цінність людини, задля якої людина існує.
   - Без любові я не уявляю свого життя, вона наповнює його сенсом.
   - Любов – бо це почуття вічне і прекрасне, без нього не може бути життя, все навколо було б сірим і моторошним.
   - Без любові до будь-чого неможливо творити і, взагалі, існувати. Якщо з самого початку починати якесь діло без любові, то і результати будуть невтішні.
   - Любов спонукає особистість до самовдосконалення, дозволяє поглянути на себе очима інших людей.
   - Любити – означає без останку жертвувати собою заради іншої людини або справи і бачити зворотній результат у такій любові.
   - Любов є основою для формування усіх інших цінностей. Любов надихає, вселяє віру у найкраще, дає надію, робить людину великодушною.
   - Любов вічна і всесильна. Любов – не пристрасть, не жага, не самолюбство.
   - Без любові не буде навколо краси, поваги, чистих почуттів, сім’ї, дітей. Також є любов до Батьківщини, природи тощо. Без цього світ не буде існувати.
   - Я вважаю, що тільки любов врятує наш прагматичний і жорстокий світ.
   Серед вічних цінностей друге місце посіла “правда” (5,1 б.). В розумінні магістрів – це аргументи і факти без усіляких об’єктивних чи суб’єктивних викривлень. Обґрунтування вибору:
   - На основі правди люди будують свої стосунки, не можна жити в брехні.
   - “Краще гірка правда, ніж солодка брехня”. Не терплю брехні, адже це недовіра і неповага до оточуючих.

Таблиця 1
Особистісні абсолютні, “вічні”, соціальні цінності сучасної молоді


за
рейтингом

Цінність

Індекс
за 10-бальною
шкалою

Кільк іс ть
виборів із 30
можливих

1

Любов

6,70

26

2

Правда

5,10

21

3

Доброта

4,30

20

4

Чесність

4,00

20

5

Справедливість

3,75

20

6

Мудрість

3,60

18

7

Віра

3,30

18

8

Оберіг життя

3,25

20

9

Гідність

2,70

15

10

Надія

2,45

18

11

Милосердя

2,35

15

12

Щирість

2,20

11

13

Прощення

2,15

17

14

Свобода

1,95

12

15

Благородство

1,75

13

16

Нетерпимість до зла

1,45

9

17

Сумління

1,35

9

18

Краса

1,25

9

19

Великодушність

1,05

11

 

 

 

 

   Наступні за рейтингом цінності в межах 4-3 балів (4,3 б. – 3,25 б.) названо такі: “доброта”, “чесність”, “справедливість”, “мудрість”, “віра”, “оберіг життя”. Свій вибір молодь обґрунтовує наступним чином:
   - До усіх треба ставитися добре. Якщо буде доброта у моєму сімейному колі, то буде добро на усій землі.
   - Саме доброта породжує милосердя.
   - Чесність допомагає людям у порядному житті.
   - Поважаю в людях чесність, тоді й ставлення інше, і спілкуватися приємно.
   - Чесним потрібно бути і перед собою, і перед іншими людьми.
   - У сучасному суспільстві найбільше для мене не вистачає справедливості, адже не маєш влади і можливостей, не маєш і справедливості.
   - Мене пригнічує, коли оточуючі несправедливі у ставленні до інших у тій чи іншій ситуації.
   - Справедливість – одна з важливих цінностей: якби люди не були справедливими один до одного, то в світі мабуть був би хаос.
   - Мудрість – це багатство кожної людини.
   - Мудрість – це властивість, яка є не у усіх людей. Найчастіше вона притаманна літнім людям, які дуже багато побачили в цьому світі.
   - Мудрість – дуже рідкісна людська якість, і мені нечасто траплялися в житті дійсно мудрі люди. Виховати цю якість дуже важко або навіть неможливо.
   - Без мудрості – нікуди. Якщо людина мудра, то вона й щаслива, може усього добитися.
   - Вірити людям, у Бога (якщо хтось вірує), не розповідати плітки. Якщо не вірити людям – тобі теж не будуть вірити.
   - Без віри у справу, в її кінцевий результат не варто починати щось робити. Якщо сама людина не вірить в себе, свою справу і свої можливості, то нічого не вийде.
   - Якщо у людини є віра у що-небудь, вона зможе добитися усього в житті.
   - Потрібно оберігати життя, бо немає нічого ціннішого за нього. Наступні цінності з індексом в межах 2 балів (2,7 б. – 2,15 б.) – це “гідність”, “надія”, “милосердя”, “щирість”, “прощення”. Обґрунтування:
   - Як каже прислів’я: „Надія вмирає останньою”. Якщо сподіватися, то легше досягнути мети.
   - Милосердя – дуже багато людей потребують нашої допомоги, не обов’язково матеріальної.
   - Щирість – тип поведінки, коли людина залишається сама собою.
   - Щирість, тому, що дуже не люблю людей “з подвійним дном”, які кажуть одне, а думають інше.
   - Прощення, бо всі ми не без гріха.
   - Не можна тримати в собі образи, адже вона „з’їдає” людину, слід прощати, щоб там не було, оскільки кожний помиляється, і має на це право.
   Цінності, які отримали індекс у межах 1 балу (1,95 б. 1.05 б.) – це “свобода”, “благородство”, “нетерпимість до зла”, “сумління”, “краса”, “великодушність”. Наведемо деякі з обґрунтувань:
   - Для кожної людини свобода – це найголовніша умова для нормального повноцінного життя, адже без свободи людина не може забезпечити повноцінне існування усіх інших життєвих цінностей.
   - З кожним наступним поколінням благородних людей стає дедалі менше, що проявляється в поганій поведінці молоді, в її невихованості.
   - Необхідно з сумлінням ставитися до роботи та обов’язків. Останнє місце за рейтингом серед вічних цінностей з індексом 0,2 бали посіла “досконалість”.

Таблиця 2
Порівняння ієрархії “вічних” цінностей

Згідно з Кодексом цінностей
сучасного українського виховання
1997 р.

Згідно з результатами дослідження 2008 р.

1

Віра

Любов

2

Надія

Правда

3

Любов

Доброта

4

Сумління

Чесність

5

Правда

Справедливість

6

Доброта

Мудрість

7

Чесність

Віра

8

Справедливість

Оберігання життя

9

Щирість

Гідність

10

Гідність

Надія

11

Милосердя

Милосердя

12

Прощення

Щирість

13

Досконалість

Прощення

14

Краса

Свобода

15

Свобода

Благородство

16

Нетерпимість до зла

Нетерпимість до зла

17

Великодушність

Сумління

18

Оберігання життя

Краса

19

Мудрість

Великодушність

20

Благородство

Досконалість

   Висновки. Варто зазначити, що кожний із магістрів серед 20 цінностей мав обрати лише 10, однак той факт, що при цьому в кінцевому рахунку всі цінності були названі, свідчить про те, що вони дійсно залишаються значчущими для сучасного покоління молодих людей. Наше дослідження також дозволило визначити ієрархію особистісних цінностей, яка значно змінює порядок їх представлення у свідомості сучасної молоді порівняно з порядком наведення їх у Кодексі цінностей сучасного українського виховання 1997р [3, с.110-112] (табл. 2).
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження. Ці зміни, які відбулися протягом останніх десяти років у свідомості сучасної молоді, варто враховувати в сучасній практиці навчання й виховання підростаючого покоління, бо вони є джерелом формування ієрархії мотивів і реально впливають на поведінку юнаків і дівчат. Динамічний розвиток сучасного суспільства викликає постійні зміни як в суспільній свідомості, так і у свідомості кожної людини. Тільки постійний моніторинг цих змін дозволить цілеспрямовано формувати всебічно розвинену особистість, що і є метою всієї системи освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1997. – №1. – С. 124-129.
2. Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості громадянина / М.Й. Боришевський // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 144-150.
3. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні: Педагогічні концепції / А. Погрібний, А. Алексюк та ін. – К. : Школяр, 1997. – 149 с.
4. Кордунова Н.О. Психологічні особливості становлення духовних цінностей старшокласників у процесі спілкування : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Н.О. Кордунова / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 257 с.
5. Научитель Е.Д. Ценностные ориентации молодёжи / Е.Д. Научитель // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – №3. – С.36-38.
6. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи : навчальний посібник для магістрантів і аспірантів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К. : ТОВ “Філ-студія”, 2006. – 320 с.
7. Помиткин Е.О. Формування духовних цінностей старшокласників у діяльності шкільної психологічної служби : автореф. дис... канд. психол. Наук : 19.00.07 / Е.О. Помиткин / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 1998. – 21 с.
8. Сметаняк В.І. Психологічні особливості ціннісного самовизначення старшокласників : дис… канд.. психол. наук: 19.00.07 / В.І. Сметаняк / Прикарпатский ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франковськ, 2003 . – 196 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com