www.VuzLib.com

Головна arrow Аграрне право arrow Напрями вдосконалення правового регулювання діяльності в аграрному секторі
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Напрями вдосконалення правового регулювання діяльності в аграрному секторі

І. Ю. Сальман

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

   Діяльність в аграрному секторі має приносити бажані для суспільства позитивні результати за умов її адекватного правового регулювання. Українське суспільство і держава розраховують на наукові рекомендації щодо вдосконалення практичної діяльності в аграрному секторі.
   Розробка напрямів такого вдосконалення і є науковим завданням даної публікації.
   У вітчизняній юридичній науці свої наукові доробки окремим аспектам досліджуваної проблематики присвятили Ю. С. Шемшученко, В. І. Семчик, А. М. Статівка, О. О. Погрібний та інші [3-5].
   Вдосконалення правового регулювання в аграрному секторі економіки передбачає два основні напрями: 1) змістовний (предметний) і методологічний. Перший, предметний, напрям вдосконалення правового регулювання діяльності в аграрному секторі пов'язаний з розробкою пропозицій, спрямованих на врегулювання конкретних правовідносин, прийняття нових або зміну (відміну) чинних правових актів у тих чи інших сферах економічної діяльності. Другий, методологічний, напрям полягає у відповіді на запитання, як потрібно розробляти проекти правових актів, своєчасно змінювати чинне законодавство, щоб воно найкращим чином виконувало свої функції — підвищення рівня організованості економічних відносин в аграрному секторі, найбільш ефективного їх врегулювання [2].
   Перший напрям вдосконалення правового регулювання діяльності в аграрному секторі економіки можна розглядати як напрям подальшого предметного розвитку законодавства, його кодифікації, нарощування положень відповідного кодексу [1]. Зупинимось на деяких пропозиціях цього напряму.
   У статтях, авторефератах, виступах на конференціях учених, як юристів, так і економістів, фахівців з менеджменту, велика увага приділяється саме цьому напряму — вдосконаленню правового регулювання економічних відносин, взаємовідносин держави з бізнесом [2-4]. При цьому питання втручання держави в організаційно-економічні процеси розглядаються в роботах провідних вітчизняних учених на різних рівнях. По-перше, це макрорівень, де досліджуються роль держави в економіці в цілому, її взаємовідносини з суб'єктами у сфері економіки. Йдеться про правове забезпечення розвитку економіки, зміст і обсяг державного втручання в регулювання діяльності підприємств, створення сприятливих умов для роботи всіх інших агентів ринкової економіки тощо. По-друге, — це мікроекономічний рівень, в контексті якого об'єктом дослідження виступають внутрішньоекономічні відносини. По-третє, це міжнародний рівень.
   Щодо вдосконалення національного законодавства, то в рамках досліджень першого напрямку пропонується прийняття законопроектів, які спрямовані на досягнення макростабілізації й економічного підйому в Україні, передбачають вплив держави по елементах сукупного попиту: на споживання, інвестиції, державні витрати, чистий експорт за допомогою бюджетних і монетарних інструментів регулювання. Зокрема, велика увага надається вченими вдосконаленню державної інвестиційної політики, спрямованої на активізацію інвестиційної діяльності шляхом використання економічних регуляторів. При цьому в літературі пропонується вдосконалювати податкове законодавство, використовуючи переважно (як це і прийнято в країнах з ринковою економікою) два методи інвестиційно спрямованого оподаткування податку на прибуток: а) юридичне закріплення динамічної моделі регресивного оподаткування, в основі якої лежить безперервне зменшення податкової ставки порівняно з базовою ставкою залежно від коефіцієнта зростання прибутку, зниженого на 0,1; б) використання інвестиційного податкового кредиту (має надаватися підприємству з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційно-інвестиційних проектів).
   У дослідженнях економістів доведена необхідність суттєвої лібералізації амортизаційного механізму, яка має бути спрямована на створення підприємствам сприятливих передумов для ефективної амортизаційно-інвестиційної діяльності при одночасному запровадженні державного контролю за цільовим та ефективним використанням амортизаційних коштів. Ці висновки знайшли своє відображення у підготовці науковцями пропозицій щодо розробки проекту Закону України “Про амортизацію” і доповнень до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про лізинг”.
   Результати ряду досліджень у галузі регулювання економічних відносин знайшли своє відображення у пропозиціях щодо удосконалення правового забезпечення механізму макроекономічного регулювання і можуть бути використані для визначення пріоритетів політики роздержавлення економіки, формування системи малого підприємництва, податкової, грошово-кредитної й структурно-інвестиційної політики держави, при обґрунтуванні та реалізації основних напрямків соціальної політики на державному й регіональному рівнях.
   Підсумовуючи результати наукового дослідження, зазначимо, що вдосконалення правового регулювання діяльності в аграрному секторі може відбуватися двома шляхами: а) змістовним (предметним) і б) методологічним. Специфіка цих двох напрямів зумовлює їх ознаки: взаємопов'язаність, взаємообумовленість, багаторівневість.

Література

1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. — 2002. — № 3. — Ст. 27.
2. Сальман І. Ю. Шляхи виходу аграрної сфери економіки із кризового стану // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 5-річчю заснування юридичного факультету Білоцерківського національного аграрного університету (Біла Церква, 17-18 квіт. 2008 р.) — Біла Церква, 2008. — С 25.
3. Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні / за ред. В. І. Семчика. — К. : Юрид. думка, 2006.
4. Статівка А. М. Організаційно-правові питання соціального розвитку села в Україні : монографія / А. М. Статівка. — X. : Право, 2007.
5. Погрібний О. О. Аграрне право України: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України. — 2008. — № 5. — С 40-41.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com