www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Діяльність суб'єктів недержавної системи безпеки як об’єкт досліджень в юридичній психології
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Діяльність суб'єктів недержавної системи безпеки як об’єкт досліджень в юридичній психології

П.Я. Пригунов,
канд. психолог, наук, доцент,
Університет економіки та права “КРОК”

Діяльність суб'єктів недержавної системи безпеки як об'єкт досліджень в юридичній психології

   У статті розглядаються питання щодо досліджень діяльності суб'єктів недержавної системи безпеки в контексті проблем юридичної психології. Визначені перспективні напрями досліджень за цією проблемою. Дана класифікація суб'єктів недержавної системи безпеки.

   В статье рассматриваются вопросы исследований деятельности субъектов негосударственной системы безопасности в контексте проблем юридической психологии. Определены перспективные направления исследований по этой проблеме. Представленная классификация субъектов негосударственной системы безопасности.

   The article examines the research of the activities of private security in the context of legal psychologyproblems. Promising trends of research on this problem are defined. The classification of subjects of private security is proposed.

   Ключові слова: недержавна система безпеки, субє'кти діяльності, класифікація суб'єктів, юридичні аспекти діяльності,психологія охоронної та детективної діяльності

Постановка проблеми

   В умовах розвитку світової фінансово — економічної кризи, прагнення до демократичних перетворень у нашій державі та необхідності формування системи національної безпеки України, питання забезпечення безпеки особи, суспільства, держави набувають особливої гостроти. У цивілізованих демократичних державах (Великобританія, Німеччина, Франція, США) держава надає можливість своїм громадянам обирати різноманітні системи безпеки із залученням представників як державних структур (правоохоронних органів), так і представників приватного сектору безпеки (приватних охоронців, охоронників, приватних детективів тощо) [2]. На відмінність від нашої держави, діяльність приватних структур, які працюють у сфері забезпечення безпеки, у розвинутих демократичних країнах мають організаційно-правове та наукове забезпечення, при якому ефективно працюють механізми державного регулювання, контролю та взаємодії держави з приватним сектором безпеки. Такий підхід забезпечує не тільки контролюючі функції зі сторони держави, а й спрямований на забезпечення загальної системи безпеки, зміцнення національної безпеки в цілому.
   В Україні активно йде процес формування недержавної системи безпеки як складової частини національної безпеки держави, разом з тим, питання організації правового та наукового забезпечення діяльності суб'єктів недержавної системи безпеки поки не визначені.
   Дослідження вітчизняних вчених у галузях юридичних та психологічних наук з проблем діяльності окремих суб'єктів недержавної системи безпеки не дають змоги підготувати науково обґрунтовані рекомендації щодо їх діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

   Останнім часом при розробці теорії національної безпеки, концепції Національної безпеки України вітчизняними науковцями та практиками приділяється увага діяльності суб'єктів недержавного сектору безпеки та формування механізмів їх залучення до системи забезпечення національної безпеки держави. Серед фахівців національної безпеки слід визначити погляди В. Кругова, В. Сідака, В. Тимошенка, О. Власюка, М. Зубка, В.Ліпкана, А. Маращука, О. Кириченка та ін., які приділяють значну увагу формуванню системи національної безпеки із залученням до неї суб'єктів недержавного сектору безпеки та організації наукового забезпечення їх діяльності.
   Серед вітчизняних психологів та юристів слід зазначити праці В. Гіжевського, Т. Дектярьової, Г.Ложкіна, М.Костицького, В.Коно-валової, О.Тимченко, Ю.Шиделко, В.Шевченко, В.Шепитько, С.Яко-венко та ін., що присвячені дослідженню психологічних особливостей окремих суб'єктів недержавної системи безпеки.

Невирішені раніше частини загальної проблеми

   При дослідженні психологічних чи юридичних особливостей діяльності суб'єктів недержавної системи безпеки виникає проблема щодо відповідності паспортів спеціальностей юридичних та психологічних наук предмету досліджень науковців. У жодному паспорті спеціальностей, затверджених ВАК України, з психологічних та юридичних наук не визначені суб'єкти недержавної безпеки як об'єкти наукових досліджень.

Формулювання цілей статті

   Мета статті — на прикладі аналізу вивчення предмету юридичної психології визначити перспективні напрями досліджень діяльності суб'єктів недержавної системи безпеки у психологічних та юридичних науках.

Виклад основного матеріалу дослідження

   В Україні з початку 90-х років минулого століття активно розвиваються різноманітні послуги у галузі безпеки. На початок 2009 року у нашій державі близько 4000 суб'єктів господарювання мають відповідні ліцензії з надання послуг з охорони громадян та власності. За даними Президента УСПП А. Кінаха, в приватному секторі безпеки працює понад 800000 осіб і є тенденція їх збільшення.
   За даними керівника Департаменту ДСО при МВС України, на початок 2009 року ринок охоронних послуг засвоєно лише на 20%, з яких 50% належить приватним структурам. Активно розвиваються послуги з детективної, інформаційно-аналітичної діяльності, конкурентної розвідки та захисту інформації. Наша держава першою серед країн СНД ввела нову спеціальність з підготовки фахівців — магістрів з управління фінансово-економічною діяльністю, відкрито наукову спеціальність “економічна безпека суб'єктів господарської діяльності”. Ми можемо констатувати, що починаючи з 2003 року активно йде формування недержавної системи безпеки в Україні.
   У сфері створення ефективного недержавного сектору безпеки підприємництва Україна робить свої перші організаційні кроки. Це дуже складне завдання, оскільки його реалізація здійснюється в умовах хаотичного розвитку ринку безпекових послуг, без належного організаційно-правового регулювання і дієвих спроб державних органів його упорядкування. На даному етапі суспільного розвитку кількість людей, що безпосередньо причетні або ж надають послуги в сфері безпеки підприємництва, становить уже понад півмільйона спеціалістів, при цьому вони відрізняються за кваліфікацією, рівнем морального стану, вихованням і т.п.
   Недержавна система безпеки України (синонім — позабюджетна, резервна правоохоронна, неурядова тощо) — це: 1) складова частина Національної безпеки України; 2) скоординована та цілеспрямована діяльність органів місцевого самоврядування, організацій, підприємств, установ, громадських об'єднань по забезпеченню безпеки особи, суспільства, держави, суб'єктів господарювання, яка здійснюється без використання бюджетних коштів на основі діючих організаційно-правових норм [6].
   Доктор юридичних наук, професор В. Кругов [3; 4] зробив спробу визначити та провести систематизацію суб'єктів недержавної системи безпеки. На його погляд, до них відносяться:
   - охоронні підприємства та громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону;
   - служби безпеки суб'єктів господарювання (підприємств, установ, організацій);
   - служби безпеки банків та фінансових установ;
   - підприємства з виробництва технічних засобів охорони та безпеки;
   - підприємства з надання послуг з криптографічного захисту та
захисту інформації;
   - підприємства з надання інформаційно-аналітичних послуг у галузі безпеки та спеціалізовані підприємства з надання інформації з конкурентної розвідки;
   - наукові та навчальні заклади, навчальні центри, у яких готують фахівців з безпеки та охорони;
   - детективні агентства;
   - виробники та продавці товарів по забезпеченню діяльності суб'єктів недержавної системи безпеки;
   - громадські організації, в яких у статуті визначені відповідні напрями діяльності.
   Як бачимо, більшість суб'єктів недержавної системи безпеки є суб'єктами господарювання, діяльність яких регламентується Господарським кодексом України та Статутом підприємства.Діяльність окремих суб'єктів недержавної системи безпеки потребує наявності відповідних ліцензій, а органом ліцензування визначено МВС України або СБУ.
   Разом із тим, аналізуючи діяльність суб'єктів недержавної системи безпеки, слід відзначити, що вона відноситься до системи “людина — право — людина”. Тобто, якщо розглядати їх діяльність з наукової точки зору, то вона можлива у напрямах досліджень сучасної юридичної психології як у психологічних, так і в юридичних науках.
   Російські вчені В. Васильєв, О. Столяренко, Ю. Чуфаровський визначають, що предметом юридичної психології є психологія людей при взаємовідносинах з правом, тобто юридично-психологічні явища. На їх погляд, предмет юридичної психології у “психологічній частині” слід розглядати, як його розуміє психологічна наука, а у “юридичній частині” — як його розглядає юридична наука [7]. Українські вчені Ю. Шиделко, П. Пригунов, Г. Запорожцева, В. Кондрюкова вважають, що предметом юридичної психології є вивчення психології діяльності, психологічних закономірностей та механізмів у правотворчій, правоохоронній та правозастосувальній діяльності [8]. Таким чином, юридична психологія вивчає психологію людини та її діяльності у системі “людина — право — людина” в усіх видах проявів правових стосунків.
   Розглядаючи діяльність суб'єктів недержавної системи безпеки як складову частину національної безпеки держави, слід визначити, що вона безпосередньо пов'язана з функціями забезпечення безпеки або захисту особи, суб'єктів господарювання від кримінальних проявів, тобто їх діяльність утворює резервну правоохоронну систему в Україні та здійснюється в системі “людина — право — людина”.Таким чином, з наукової точки зору, діяльність суб'єктів недержавної системи безпеки відноситься до предмету вивчення юридичної психології.
   На жаль, вітчизняні науковці в галузі права та психології поки не забезпечують наукове супроводження діяльності суб'єктів недержавної системи безпеки. Так, немає поки наукового обґрунтування необхідності прийняття відповідних законів України, які повинні регламентувати діяльність суб'єктів недержавної системи безпеки та утворювати правове поле для їх діяльності: “Про охоронну діяльність в Україні”; “Про детективну діяльність в Україні”; “Про служби безпеки суб'єктів господарювання та інших юридичних осіб”; “Про зброю”; “Про комерційну таємницю в Україні” тощо.
   Психологами не розроблені відповідні психограми для приватних охоронців, охоронників, приватних детективів, професіоналів з фінансово-економічної безпеки, фахівців з організації майнової та особистої безпеки. Не підготовлені науково обґрунтовані рекомендації щодо здійснення професійно-психологічного відбору осіб для заняття діяльністю у сфері недержавної безпеки. Разом з тим, вже сьогодні у Національному класифікаторі професій є низка посад, які можуть займати працівники недержавного сектору безпеки [1]:
   Група професій 2414 — професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ, організацій:
   - 2414.1.— наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ, організацій);
   - 2414.2.— професіонали з фінансово-економічної безпеки;
   - 2414.2. — аналітик з питань фінансово-економічної безпеки.
   Група професій 345 — інспектори воєнізованої охорони, приватні детективи:
   - 3450 — інспектори воєнізованої охорони, приватні детективи;
   - 3411 — фахівець з фінансово — економічної безпеки;
   - 3450 — фахівець з організації майнової та особистої безпеки;
   - 3450 — приватний детектив;
   - 5169 — охоронник, охоронець.
   Тобто, під ці посади вже розроблені кваліфікаційні характеристики, але психологічних рекомендацій поки немає, за винятком окремих досліджень, проведених вітчизняними фахівцями з юридичної психології [5].
   На погляд автора, у рамках розвитку юридичної психології як галузі психології буде актуальним проведення наукових досліджень за наступними напрямами:
   - психологія приватної охоронної діяльності;
   - психологія детективної діяльності;
   - психологія діяльності приватних служб безпеки;
   - професійна психологічна підготовка працівників приватних охоронних підприємств тощо.
   Актуальними будуть дослідження юридичної психології з юридичних наук за наступними темами:
   - організаційно-правове та психологічне забезпечення діяльності персоналу підрозділів безпеки суб'єктів господарювання;
   - правова регламентація та психологічний зміст діяльності приватних охоронців, охоронників, детективів тощо.

Висновки

   1. Вирішення проблеми організації діяльності суб'єктів недержавної системи безпеки неможливе без його наукового забезпечення.
   2. Предмет досліджень юридичної психології дозволяє здійснювати наукові дослідження по розв'язанню проблем, пов'язаних з правовими та психологічними аспектами діяльності суб'єктів недержавної системи безпеки.
   3. Дослідження у галузі юридичної психології проблем діяльності суб'єктів недержавної системи безпеки, як у галузі психологічних, так і юридичних наук, дозволить суттєво забезпечити розвиток вітчизняної юридичної психології, сформувати окремий напрям її досліджень.
   4. Одна з наукових шкіл вітчизняної юридичної психології повинна розглядати проблеми психологічного забезпечення діяльності як самої недержавної системи безпеки, так і окремих її суб'єктів.

Література

1. Класифікатор професій України — ДК 003: 2005.— К.: КНТ, 2007.— 345с.
2. Крысин А. В. Безопасность предпринимательской деятельности / А.В. Крысин.— М.: 1996.— 248 с.
3. Крутое В.В. Від патріотичного виховання, боротьби з тероризмом до недержавної системи національної безпеки: монографія / В.В. Кругов.— К.: Вид-во “Преса України”, 2009.— 592 с
4. Крутое В. В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва: монографія / В.В. Кругов. — К.: Фенікс, 2008. — 496 с.
5. Пригунов П.Я. Психологія рольової поведінки менеджера з безпеки підприємництва: Автореф. дис.на здобуття наукового ступеня канд. психол.наук: спец.05.02.08 / П.Я. Пригунов.— К.: 2004.— 20 с
6. Словник термінів недержавної системи безпеки / Під заг. ред. В.Кругова.— К.: Університет “КРОК”, 2008.— 86 с.
7. Энциклопедия юридической психологии I Под общей редакцией проф. A.M. Столяренко. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, Закон и право, 2003.- 607 с.
8. Шиделко Ю.М. До предмету юридичної психології // Матеріали міжнародної наукової конференції “Психологія XXI століття” 19-20 березня 2009 р. Польща, Краківська вища школа.— Краківська вища школа / Ю.М.Шиделко, Пригунов П.Я.2009.— 345 с— С298-312.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com