www.VuzLib.com

Головна arrow Цивільне право, цивільний процес arrow Окремі аспекти змісту та реалізації принципу свободи договору
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Окремі аспекти змісту та реалізації принципу свободи договору

М.С. Федорко

викладач
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
кафедра цивільно-правових дисциплін

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗМІСТУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРУ

   У статті досліджуються елементи змісту принципу свободи договору, які можуть проявлятися на різних стадіях договірного зобов'язання. Результатом дослідження є висновок, що елементи, які є визначальними при характеристиці змісту принципу свободи договору, є значно ширшими, ніж вони визначені у ст. 627 ЦК України, та знаходять своє закріплення у законодавчих положеннях. Обґрунтовується необхідність нормативного регулювання переддоговірної взаємодії сторін, в частині закріплення загального юридичного обов'язку добросовісної поведінки під час переговорів при укладенні договору, та встановлення цивільно-правової відповідальності за його невиконання.
   Ключові слова: свобода договору, укладення договору, виконання договору, міжнародні звичаї ділового обороту, перед договірні відносини.
   Принцип свободи договору є одним із центральних у системі принципів договірного права.
   Значний масив проблемних питань договірної свободи у різні періоди розвитку юридичної науки досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як В. Ансон, С. М. Бервено, Т. В. Боднар, М. І. Брагінський, В. Г. Вердников, В. В. Вітрянський, Ф. І. Гавзе, А. С. Довгерт, А. С. Комаров, М. І. Кулагін, В. В. Луць, А. В. Луць, О. О. Мережко, К. Осак-ве, Й. О. Покровський, 3. В. Ромовська, М. М. Сібільов, Є. А. Суханов, P. О. Халфіна, Я. Шапп, Г. Ф. Шерпіеневич та інші. Проте існує низка питань, які, в умовах становлення правового регулювання нових економічних відносин та розвитку цивільного законодавства України, є дискусійними та потребують дослідження.
   До них відносяться й питання щодо змісту та реалізації принципу свободи договору. Крім того, ще й зараз є актуальним та потребує дослідження співвідношення деяких положень, які входять до змісту поняття "свобода договору" за національним законодавством та Принципами міжнародних комерційних договорів (Принципами УНІДРУА).
   Необхідно зазначити, що Принципи УНІДРУА є міжнародними звичаями ділового обороту, які узагальнюють підходи різних правових систем та носять рекомендаційний характер. Незважаючи на те, що вони є продуктом міжнародної уніфікації, вони можуть бути застосовані українськими учасниками зовнішньоекономічної діяльності. Виключною умовою їхнього застосування є відповідне застереження про це, зроблене сторонами в договорі, що, безперечно, є одним із проявів автономії волі сторін як елемента свободи укладення договору.
   Метою цієї статті є вивчення змісту та особливостей реалізації принципу свободи договору.
   Насамперед необхідно зазначити, що найголовніші правові засади принципу свободи договору містяться у статтях 3, 6, 627 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України). Так, нормою ст. 627 ЦК України встановлюється, що відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.
   Деякі автори підкреслюють, що наявність відсильної норми ст. 627 ЦК України дає підстави вважати, що начебто ст. 6 визначає правові засади свободи договору, але це не зовсім так, адже остання визначає лише один із аспектів свободи договору в частині співвідношення нормативного і договірного регулювання [3, с 138], тобто ст. 6 встановлює лише межі (рамки) свободи договору [6, с 18].
   Свобода договору є визначальною й у Принципах УНІДРУА. Так, відповідно до ст. 1.1. Принципів "сторони вільні вступати в договір і визначати його зміст". В ст. 1.2. міститься розширення принципу свободи договору шляхом закріплення свободи форми договору. Принципи не містять жодних вимог щодо форми договору, наявність договору може бути доведена будь-яким способом, включаючи показання свідків [9, с 16].
   Слід зазначити, що принцип свободи форми договору є особливо доречним у контексті міжнародних торговельних відносин, де, завдяки сучасним засобам зв'язку, велика кількість угод укладається із великою швидкістю й на безпаперовій основі.
   Отже, як бачимо, складові принципу свободи договору у досліджуваних актах визначено дещо по-різному, але в обох випадках досить лаконічно.
   На неповноту визначення змісту принципу свободи договору в ЦК України неодноразово вказувалося в літературі [7, с 21-32]. Це зумовлює необхідність аналізу різних наукових підходів до розуміння змісту принципу свободи договору.
   Деякі цивілісти визнають зміст принципу свободи договору виключно в тих складових, які визначені у ст. 627 ЦК України [4, с 39].Так, Й. О. Покровський пропонує весь масив елементів принципу свободи договору розподілити на дві частини: свобода договору в негативному сенсі, яка включає право вступати або не вступати в договір, і свобода договору в позитивному сенсі, яка передбачає право визначати зміст договору і право укласти не передбачений законом договір [11, с 250]. Далі Й. О. Покровський підкреслює, що "разом з розвитком особистості розширюється і позитивний зміст принципу договірної свободи" [11, с 251].
   А. В. Луць розширює зміст цього принципу, зазначаючи, що крім можливості вибору контрагента та визначення змісту договору, свобода договору включає також:
   а) вільний вияв волі особи на вступ у договірні відносини;
   б) свободу вибору сторонами форми договору;
   в) право сторін укладати як договори, передбачені законом, так і договори, які законом не передбачені, але йому не суперечать;
   г) право сторін за своею домовленістю змінювати, розривати або продовжувати дію укладеного ними договору;
   д) визначати способи забезпечення договірних зобов'язань;
   є) право встановлювати форми (міри) відповідальності за порушення договірних зобов'язань тощо [5, с 47].
   Сторони можуть на свій розсуд визначати не лише форми (міри) цивільно-правової відповідальності, а й розмір (обсяг) застосовуваних санкцій [2, с 126].
   На думку О. О. Мережко, одним із проявів юридичного змісту принципу свободи договору є обов'язок сторін при укладенні договору враховувати суспільні та державні інтереси [8, с 169]. З огляду на те, що врахування суспільних та державних інтересів при укладенні договору ставить в певні межі автономію волі сторін, вказаний обов'язок слід розглядати не як елемент свободи договору, а як один із факторів її обмеження.
   Сутність свободи договору виявляється в різних аспектах автономії волі, реалізація яких може відбуватися як на стадії укладення договору, так і на стадії існування договірного зобов'язання (дії договору). Слід зазначити, що принцип свободи договору починає діяти ще на етапі переговорів, коли сторони тільки з'ясовують можливості один одного. Не втрачає свого значення дія принципу свободи й на стадії порушення договірного зобов'язання. Тому деякі автори розглядають реалізацію принципу свободи договору в контексті стадій договірного зобов'язання.
   З огляду на це, заслуговують на увагу висновки А. П. Бєляєвої, яка вважає, що в період укладення договору принцип свободи договору проявляється у вільному вступі у договірні відносини, виборі контрагента, у виборі виду і типу договору, у визначенні його змісту, у виборі форми договору. Сторони вже укладеного договору, перш за все, вільні у виборі способів забезпечення його виконання. Крім того, вони можуть змінити укладений ними договір або ж розірвати його [1, с 20].Виходячи зі змісту ч. 2 ст. 214
   ЦК України, на стадії існування договірного зобов'язання можна виокремити також право на відмову від договору за взаємною згодою сторін. Щодо односторонньої відмови від договору, то таке право, якщо воно передбачене законом, може реалізовуватися як на стадії порушення договору, де воно постає як санкція за порушення зобов'язання другою стороною (ст. ст. 766, 782, 825, 834, 848 ЦК України та ін.), що, як зазначається в літературі, є цілком зрозумілим і юридично виправданим правовим заходом [3, с 153], так і на стадії існування договору, за відсутності будь-якого порушення з боку іншого контрагента, тобто безпідставна відмова (ст. ст. 739, 849, 939, 1044, 1126 ЦК України).
   До речі, введення до ЦК України широкого кола випадків безпідставної односторонньої відмови сторони від договору, з огляду на можливість зловживання своїми правами, справедливо піддавалося критиці в юридичній літературі [2, с 139; 3, с 153].
   Слід зазначити, що Принципи УНІДРУА також визнають за сторонами право змінити або розірвати договір. Але, з огляду на вищевказане, цікавим буде аналіз положень Принципів УНІДРУА в частині регулювання односторонньої відмови від договору.
   Власне право односторонньої відмови від договору в Принципах УНІДРУА прямо не передбачено, проте статтею 7.3.1. Принципів стороні надано право припинити договір, якщо невиконання зобов'язання іншою стороною є істотним. Тобто право на відмову від договору сторона набуває тільки у разі порушення (невиконання зобов'язання) іншою стороною, яке повинно бути істотним. Причому Принципи досить обережно та виважено підходять до визначення та оцінювання істотності невиконання, закріплюючи широкий перелік обставин, які беруться до уваги, що обумовлено особливостями міжнародної торгівлі. Серед таких обставин можна виокремити, наприклад, значення суворості дотримання зобов'язання, форми вини сторони, яка не виконала зобов'язання, а також враховується той факт, чи понесе сторона, що не виконала зобов'язання, невідповідні втрати в результаті підготовки і здійснення виконання, якщо договір буде припинено та інші обставини.
   Свобода укладення договору проявляється в свободі сторін вирішувати, коли та з ким вступати в переговори з наміром укласти договір, яким чином вести переговори. Тобто, як було зазначено вище, принцип свободи договору починає діяти ще на етапі, який передує укладенню договору, а саме на етапі переговорів, коли сторони тільки з'ясовують можливості один одного. В ЦК України відсутнє законодавче визначення переддо-говірних відносин. Відповідно до ч. 4 ст. 213 ЦК України, переговори та інші фактичні дії, які передують договору, визнаються лише обставинами, пов'язаними з укладенням договору та набувають правового значення у випадку тлумачення договору з метою виявлення спільної волі сторін.
   Нормативне регулювання переддоговірної взаємодії сторін здійснюється в законодавстві деяких зарубіжних країн, а також на міжнародно-правовому рівні. Так, ст. 2.15 Принципів УНІДРУА прямо закріплює свободу сторін вести переговори, а недосягнення згоди не може спричинити відповідальність ні для однієї зі сторін. Це означає, що сторона має право відмовитися за підсумками переговорів з контрагентом від подальших з ним стосунків.
   Між тим, Принципи встановлюють, що вступ до переговорів накладає на сторони деякі зобов'язання. Перш за все, це загальний обов'язок, заснований на добросовісності і чесній діловій практиці, який охоплює весь договірний процес. Стаття 2.15 Принципів встановлює відповідальність за недобросовісне ведення переговорів. Недобросовісним, зокрема, є вступ сторони до переговорів або їх продовження за відсутністю наміру досягти домовленості з іншою стороною, наприклад, виключно з метою перешкодити укладенню договору з іншою особою. Припинення переговорів теж може бути розцінене як недобросовісна поведінка, наприклад, коли інша сторона вже понесла значні витрати у зв'язку з підготовкою до майбутнього договору. Винна сторона, згідно зі ст. 2.15 Принципів, відповідальна за втрати, заподіяні іншій стороні. Іншими словами, потерпіла сторона може отримати відшкодування витрат, понесених нею при переговорах і може отримати компенсацію за втрату можливості укласти інший договір з третьою особою (так званий негативний договірний інтерес). Проте вона за загальним правилом не може отримати відшкодування вигоди, яку вона мала б, якби первинний договір був би все-таки укладений (так званий позитивний договірний інтерес). Очевидно, що в першому випадку йдеться лише про реальний збиток, а в другому — про упущену вигоду. Принципи УНІДРУА закріплюють правило, відповідно до якого сторони мають бути повернені в становище, що існувало до початку переговорів. Часто в процесі переговорів сторона передає іншій стороні інформацію, яка не підлягає розголошуванню третім особам. Обов'язок зберегти такі відомості в таємниці, а також не використовувати їх неналежним чином для власних цілей існує незалежно від того, укладено договір чи ні. Це правило сформульоване в ст. 2. 16 Принципів УНІДРУА. Порушення цього обов'язку обумовлює право потерпілої сторони вимагати виплати компенсації, заснованої на вигоді, отриманій іншою стороною. При цьому відшкодування слідує і у тому випадку, коли сторона, що потерпіла, не понесла жодного збитку.
   Проаналізувавши положення ЦК України та деякі погляди науковців стосовно змісту принципу свободи договору, можна констатувати, що положення ст. 627 ЦК України визначають лише загальні елементи принципу свободи договору. Елементний склад цього принципу дещо ширше розглядається багатьма науковцями, ніж його визначено у ст. 627 ЦК, все ж таки знаходить своє закріплення у законодавчих положеннях. З огляду на те, що останні становлять єдину систему законодавчого регулювання принципу свободи договору, можна погодитися з висновками С. О. Погрібного, що немає потреби зводити всі законодавчі положення про свободу договору до однієї статті ЦК України [10, с 249].
   В ЦК України відсутнє законодавче визначення переддоговірних відносин, тобто законодавство не містить таких понять, як свобода переговорів, добросовісність переговорів, що не відповідає інтересам розвитку договірних зв'язків. Необхідним, на нашу думку, є закріплення загального юридичного обов'язку добросовісної поведінки під час переговорів при укладенні договору та встановлення цивільно-правової відповідальності за його невиконання у вигляді обов'язку недобросовісного учасника переговорів компенсувати добросовісному учаснику понесені ним в процесі переговорів витрати, а також втрачену ним можливість укласти аналогічний договір з третьою особою. Все це, безперечно, сприятиме удосконаленню правового регулювання відносин, які складаються між учасниками торговельного обігу.
   З огляду на процеси, пов'язані з розширенням та ускладненням сфери договірних відносин, що відбуваються останнім часом, фундаментальні положення договірного права потребують особливої уваги, що обумовлює подальші дослідження цього інституту.

Література

1. Беляева А. П. Принцип свободи договору в правовому регулюванні зовнішньоекономічного контракту [Текст]: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.03 / П. А. Беляева. — X., 2005. — 20 с.
2. Бервено С. М. Проблеми договірного права України [Текст] / С. М. Бервено — К.: Юрін-ком Інтер, 2006. — 392 с
3. Бервено С. М. Принцип свободи в договірному праві України: монографія [Текст] / С. М. Бервено // Договірне право України. Загальна частина / за ред. О. В. Дзери. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С 136-155.
4. Боднар Т. В. Договірні зобов'язання в цивільному праві (Загальні положення) [Текст] / Т. В. Боднар — К.: Юстиніан, 2007. — 280 с
5. Луць А. В. Свобода договору в цивільному праві України: Навч. посіб. [Текст] / А. В. Луць — К: Школа, 2004. — 160 с
6. Луць А. В. Свобода договору в цивільному праві України [Текст]: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.03 / А. В. Луць. — К., 2001. — 18 с
7. Луць В. В. Проблеми договірного регулювання майнових відносин за новим Цивільним та Господарським кодексами України [Текст] / В. В. Луць // Українське комерційне право. 2003. — №4. — С 21-32.
8. Мережко A. A. Lex mercatoria: теория и принципы транснационального торгового права [Текст] / А. А. Мережко — К.: Таксон, 2002.
9. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування. Навч. посібник [Текст] / за ред. Козака Ю. Г., Логвінової Н. С. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 648 с.
10. Погрібний С. О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України: монографія [Текст] / С. О. Погрібний. — К.: Правова єдність, 2009. — 304 с
11. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права [Текст] / И. А. Покровский. — М.: Статут, 1998. — 353 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com