www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Зміст і структура семінару-тренінгу «психологічна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою»
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Зміст і структура семінару-тренінгу «психологічна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою»

ЗМІСТ І СТРУКТУРА СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ “ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ ЗІ ШКІЛЬНОЮ ПСИХОЛОГІЧНОЮ СЛУЖБОЮ”

І.М. Овдієнко
Університет менеджменту освіти АПН України

   У статті розкриваються мета, завдання, зміст і структура семінару-тренінгу “Формування психологічної готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою”. Особливу увагу приділено аналізу інтерактивних технік, які використовуються у тренінгу з метою психологічної підготовки керівників ЗНЗ до взаємодії зі шкільною психологічною службою.
   Ключові слова: тренінг, структура тренінгу, психологічна готовність, інтерактивні техніки, керівник загальноосвітнього навчального закладу, шкільна психологічна служба.
   ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
   Однією з важливих умов забезпечення ефективного функціонування загальноосвітнього навчального закладу в сучасних умовах є зростання успішності управлінської взаємодії керівника ЗНЗ зі шкільною психологічною службою. У процесі дослідження психологічних особливостей ефективної міжособистісної взаємодії в педагогічному колективі поряд із визначенням сутності цього феномену, чинників, які впливають на взаємодію, важливе місце відводиться проблемі психологічної підготовки керівників ЗНЗ до взаємодії зі шкільною психологічною службою. Розв'язання цієї проблеми потребує спеціального вивчення умов та шляхів розвитку взаємодії керівника з психологом та впровадження результатів цих досліджень в управлінську та педагогічну практику.
   Отже, метою нашого дослідження є висвітлення технології психологічної підготовки керівників ЗНЗ до взаємодії зі шкільним психологом.
   РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ
   Ми ставили за мету формування підготовки керівників ЗНЗ до взаємодії зі шкільною психологічною службою як стійкого системного утворення. Для цього було розроблено програму семінару-тренінгу для керівників ЗНЗ “Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою”. Апробацію семінару-тренінгу здійснено в рамках системи тренінгових програм, розроблених із метою підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою і впроваджених на факультеті менеджменту та психології Університету менеджменту освіти АПН України та частково за підтримки Бородянського районного відділу освіти Київської області впродовж 2008-2009 pp.
   У результаті проведеної науково-дослідної роботи нами було розроблено такий формат семінару-тренінгу.
   Мета семінару-тренінгу: формування в керівників загальноосвітніх навчальних закладів уявлень про зміст та особливості взаємодії зі шкільною психологічною службою.
   Структура навчального семінару-тренінгу психологічної підготовки керівників до взаємодії зі шкільним психологом відповідно до технологічного підходу, розробленого Л.М. Карамушкою, включає змістовно-смисловий, діагностичний та корекційно-розвивальний компоненти [8]. До діагностичного компонента належать: комплексні соціально-психологічні обстеження за допомогою включеного спостереження, анкет, опитування керівників, тестування, обговорення в групах, аналіз відгуків учасників формувального експерименту про його результати тощо. Змістовно-смисловий компонент передбачає: читання лекцій з аналізу сутності проблеми психологічної підготовки до взаємодії зі шкільною психологічною службою. До корекційно-розвивального компонента належить: тренінг, який включає в себе проведення групових дискусій, ділових та рольових ігор, “мозкових штурмів”, аналіз управлінських та комунікативних ситуацій тощо. Ці методи дають можливість значно розширити і поглибити досвід міжособистісної взаємодії. У ході використання різноманітних прийомів і методів, обговорення реальних міжособистісних ситуацій удосконалюється техніка взаємодії, розвиваються емпатійні здібності й саморегуляція. В умовах безоцінності самовираження, створених на заняттях, особистість може перевірити різні за ефективністю варіанти взаємодії [4, 5, 7].
   Організаційна форма проведення навчального семінару-тренінгу. Програма навчального семінару-тренінгу складається з трьох взаємопов'язаних тематичних блоків і розрахована на 24 години. Програма може бути впроваджена у вищих навчальних закладах різного типу, на курсах підвищення кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти і модифікована залежно від запитів замовника. Обсяг тренінгу також може змінюватися.
   Розроблений нами навчальний семінар-тренінг спрямований на підвищення у керівників ЗНЗ рівня психологічної готовності до взаємодії зі шкільною психологічною службою. Це дозволило в керівників ЗНЗ: 1) відпрацювати володіння певними соціально-психологічними знаннями, вміннями та навичками; 2) розвинути в них здатність адекватно та повно пізнати себе та інших; 3) розвинути соціально-перцептивні здібності, що забезпечило можливість адекватного відображення психічних станів людини, її властивостей та якостей, здібність передбачати вплив на цю людину [1, 3, 8]. При цьому у процесі тренінгу використовувалися як вправи, що були запозичені в інших авторів, так і авторські розробки.
  Змістовно-смисловий компонент семінару-тренінгу: “Сутність психологічної підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою”:
   • Знайомство: “Мене звати... Найбільш характерними рисами для мене є...”. На цьому етапі роботи було вирішено такі завдання: пізнання та запам'ятовування імен один одного; взаємопідтримка; самопрезентація учасників. Мета ведучого семінару-тренінгу: здійснити первинну діагностику вмінь взаємодіяти та особистісних якостей учасників тренінгу [8];
   • Вивчення очікувань: “Мої очікування щодо семінару-тренінгу” (учасники дають відповіді на такі запитання: “Чому я тут? Як би я хотів покращити свою взаємодію зі шкільним психологом після тренінгу?”) [8];
   • Метод незавершених речень (з подальшим груповим обговоренням): “Взаємодія - це...”, “Управлінська взаємодія - це...”, “Взаємодія зі шкільною психологічною службою передбачає...” та ін. (автор.);
   • Групова дискусія: “Які психологічні складові взаємодії керівника загальноосвітнього навчального закладу зі шкільною психологічною службою?” (автор.);
   • “Мозковий штурм”: “Чи відрізняється взаємодія керівника з психологом від його взаємодії з учителем?” (автор.);
   • Міні-лекція “Психологічні особливості взаємодії керівника ЗНЗ зі шкільною психологічною службою”. Феномен міжособистісної взаємодії. Характеристика міжособистісної взаємодії в педагогічному процесі. Зміст, форми, види та структура взаємодії керівника та психолога. Поняття про ефективність взаємодії між керівником ЗНЗ та шкільним психологом. Чинники, що впливають на підвищення ефективності взаємодії між керівником та психологом. Соціальні фактори (тенденції розвитку суспільства, специфіка освітньої галузі, система підготовки керівників освітньої галузі). Фактори, зумовлені змістом діяльності та умовами її виконання (тип освітніх закладів, стан психологічного клімату в колективі, рівень розвитку та професійної підготовки педагогічного колективу, зокрема шкільного психолога, стиль управління). Фактори, що пов'язані з соціально-психологічними характеристиками керівників ЗНЗ (індивідуально-психологічні особливості керівників). Модель взаємодії керівника ЗНЗ та шкільної психологічної служби (автор.);
   • Індивідуальне творче заняття (з подальшим обговоренням у групі): “З яких психологічних проблем я б звернувся за допомогою до шкільного психолога?”. Учасники групи повинні скласти перелік основних психологічних проблем, з якими керівник стикається у повсякденній управлінській взаємодії [2].
   Діагностичний компонент навчального семінару-тренінгу: “Діагностика психологічних характеристик керівників, які входять у структуру взаємодії зі шкільною психологічною службою”. Доцільним виявляється використовування таких методик:
   • Для дослідження мотиваційного компонента психологічної готовності керівників до взаємодії зі шкільною психологічною службою ми використали методику на визначення спрямованості “на себе” - “на завдання” - “на взаємодію” [9];
   • Для дослідження операційного компонента психологічної готовності керівників ЗНЗ до взаємодії з психологом нами було використано методику оцінки комунікативного контролю у спілкуванні М. Снайдера [9] та для визначення розвитку вмінь взаємодіяти в певній ситуації запропоновані авторські ситуації;
   • Для дослідження особистісного компонента психологічної готовності нами було запропоновано методику “Ціннісні орієнтації особистості” [6];
   • Психологічний практикум: “Визначте власний рівень психологічної готовності до взаємодії зі шкільною психологічною службою”. Для цього були застосовані анкети та тестові методики, які використовувалися у констатувальному експерименті для визначення когнітивної складової психологічної готовності (автор.);
   • Домашнє завдання. Твір “Мої позитивні якості, які допомагають мені під час взаємодії зі шкільним психологом”. Кожен член групи повинен розповісти про свої сильні сторони, які допомагають йому у професійній діяльності. Ця вправа була спрямована на те, щоб керівники навчилися відкривати в собі сильні сторони, тобто такі якості, навички, прагнення, які вони приймають, цінують в собі та які дають відчуття внутрішньої стійкості, впевненості й довіри до самого себе в різних ситуаціях взаємодії зі шкільною психологічною службою [2, 3, 5].
   Корекційно-розвивальний компонент семінару-тренінгу включав у себе:
   • Знайомство: “Відтоді як ми не бачилися, я...” [2];
   • Рольова гра в парах (з подальшим обговоренням у групі): “Інтерв'ю”. Важливе завдання підкреслити індивідуальність співрозмовника, його несхожість на інших. Мета вправи - розвити вміння слухати партнера та здійснювати комунікативні навички [2];
   • Рольова гра групою “Космічна швидкість”. Мета вправи - обробка навички прийняття групового рішення про стратегію та тактику виконання поставленого завдання. Сприяти єдності групи та поглибленню процесів саморозкриття (автор.);
   • Рольова гра “Говорю, що бачу”. Опис поведінки означає повідомлення про спостереження специфічних дій інших людей без оцінювання, тобто без приписання їм мотивів дій, оцінки установок, особистісних рис. Покращання вміння спостерігати та повідомляти про свої спостереження, не надаючи оцінок (автор.);
   • Вправа на групову згуртованість “Єдність”. Учасники сідають в коло та за інструкцією “викидають пальці” доти, поки в усіх не випаде однакова кількість (автор.);
   • Рольова гра в парах (з подальшим обговоренням у групі): “Зміна ролей”. Один учасник - керівник, другий - психолог. Протягом 5-10 хвилин учасники пари програють проблемну ситуацію взаємодії [2];
   • Рольова гра “Згладжування конфліктів”. Учасники поділяються на трійки. Протягом 5 хвилин кожна трійка придумує сценарій, за яким два учасники представляють конфліктуючі сторони (наприклад, керівник та підлеглий), а третій - грає миротворця, арбітра. Мета вправи: відпрацьовування умінь та навичок згладжування конфліктів (автор.);
   • Групова дискусія: “Яких якостей, необхідних для взаємодії зі шкільним психологом, не вистачає, на Вашу думку, Вам? Яких якостей, необхідних для взаємодії, бракує психологу Вашого загальноосвітнього навчального закладу?”. Висновок: найчастіше у психолога не вистачає педагогічного такту, м'якості, доброти, компетентності, а в себе - твердості, наполегливості та ін. Ефективно взаємодіяти можна лише володіючи достатніми психолого-педагогічними знаннями [8];
   • Робота в малих групах: “Оцінка практичних навичок взаємодії керівника ЗНЗ і психолога та вирішення конкретних ділових ситуацій”. Набір ситуацій типу:
   Задоволеність працею - у Вас у закладі працює два психологи, один з них заявив, що не отримує задоволення від своєї праці, вона йому не до душі, і він просить доручити йому більш цікаве завдання. Як Ви відреагуєте на подібні заяви психолога?
   А). Вважаю, що будь-хто хотів би мати роботу, яка приносить йому задоволення, однак організація не може надати таку можливість усім працівникам. Тому намагатимусь переконати психолога, що його колега та інші педагогічні працівники терпляче працюють на ділянках, які їм доручені.
   Б). Поясню, що задоволення працею визначається тим, як до неї ставитися і як її виконувати. Треба довести, що від виконаної роботи можна отримати велике задоволення, якщо бачити в ній творче начало.
   В). Поясню, що за свою роботу працівник отримує заробітну плату. Намагатимусь запевнити працівника, що задоволення працею тим більше, чим більше її розмір.
   Правильна відповідь - Б. Задоволеність працею - це відчуття того, що Ви повністю розкриваєте в ній свої здібності, що Ваша праця належним чином оцінюється оточуючими. Все залежить від Вашого ставлення до праці, сама по собі зміна роботи ніколи не піде на користь. Щоразу необхідно досягати правильного розуміння підлеглими сутності роботи, яка виконується [2];
   • Проектне завдання “Моя модель взаємодії керівника загальноосвітнього навчального закладу та шкільної психологічної служби” (виконується в малих групах). Учасникам заняття роздаються аркуші А-3 та кольорові олівці і пропонується таке завдання: “Поміркуйте та зобразіть на папері Вашу модель ефективної взаємодії між керівником ЗНЗ та шкільним психологом (автор.);
   • “Довірливе падіння”. Вправа, яка завершувала семінар-тренінг. Мета: формування навичок психомоторної взаємодії, скорочення комунікативної дистанції між членами групи. Учасники утворювали велике коло. Одна людина ставала в центр кола. Вона мала впасти на руки кому-небудь із кола. Для цього потрібно заплющити очі, розслабитися та падати назад. Кожен повинен мати можливість і падати, і ловити (автор.);
   • Вправа “Щира подяка”. Ведучий навчального семінару-тренінгу запропонував таку інструкцію: “Зараз кожний із нас зможе подякувати тим учасникам, чия робота під час проведення тренінгу була для них значущою. Можна сформулювати це так: “Я вдячний тобі, Дмитре, за те, як...... Мета вправи: передача кожному учасникові послання про те, що до нього ставляться з повагою і його цінують, зняття емоційної напруги. В цій вправі було важливо, щоб кожен учасник міг зосередитися на дійсно позитивному внескові інших [7];
   • Рефлексивний аналіз: “Які мої очікування задовольнив (не задовольнив) семінар-тренінг?”, “Які форми роботи на семінарі-тренінгу мені найбільше сподобались (або не сподобались)?” [2].
   ВИСНОВКИ
   Результати спеціального дослідження довели, що підготовці керівників ЗНЗ до взаємодії зі шкільною психологічною службою може сприяти впровадження спеціальної системи їхньої психолого-педагогічної підготовки.
   Реалізація цієї системи можлива в результаті використання таких спеціальних психолого-педагогічних засобів: а) створення навчального семінару-тренінгу з підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою; б) вивчення, аналіз та проектування конкретних психологічних та управлінських ситуацій у процесі професійної перепідготовки керівників ЗНЗ; в) використання активних форм та методів навчання (проблемні міні-лекції, практичні заняття: “мозкові штурми”, навчально-рольові та ділові ігри; індивідуальні домашні завдання з метою розвитку основних складових такої підготовки; г) вибір та обґрунтування найдоцільніших форм та завдань навчання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Богомолова Н.Н. О методах активной социально-психологической подготовки / Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская // Вестник МГУ. - Сер. 14. - Психология. - 1977. - № 1. - С. 53-61.
2. Брюховецька О.В. Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування / О.В. Брюховецька : дис. на здобуття наук, ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07. - педагогічна та вікова психологія. - К., 2007. - 357 с
3. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю.Н. Емельянов. - Л. : Политиздат, 1985. - 206 с.
4. Емельянов Ю.Н. Теоретические и методологические основы социально-психологического тренинга/ Ю.Н. Емельянов, Е.С. Кузьмин. - Л. : ЛГУ, 1983. - 106 с.
5. Карамушка Л.М. Використання інтерактивних технік у процесі підготовки менеджерів та персоналу освітніх організацій до управління : метод, рекоменд. / Л.М. Карамушка, М.П. Малигіна. - К. - Рівне, 2003. - 20 с
6. Рабочая книга практического психолога / [В. Шапарь, А. Тимченко, В. Швыдченко]. -М. : ACT ; Харьков : Торсинг, 2007. - 627 с.
7. Соснин В.А. Учимся общению: взаимоотношение, взаимодействие, переговоры, тренинг / В.А. Соснин, И.Н. Семенов. - М. : Прогресс, 1993. - 156 с.
8. Технології роботи організаційних психологів : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / за наук. ред. Л.М. Карамушки. - К. : ІНКОС, 2005. - 366 с
9. Технология оценки менеджерского персонала / под ред. В.В. Петрусинского. - М. : Прогресс, 1994. - 300 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com