www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Психологічні особливості розвитку соціально-психологічного клімату на швейному підприємстві
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Психологічні особливості розвитку соціально-психологічного клімату на швейному підприємстві

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ НА ШВЕЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

О.А. Філь
Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України

І.Л. Шишук
Університет менеджменту освіти АПН України

   У статті представлено результати експериментального дослідження психологічних особливостей розвитку соціально-психологічного клімату на швейному підприємстві.
   Подано аналіз рівнів розвитку ділових, творчих та моральних якостей соціально-психологічного клімату на швейному підприємстві.
   Ключові слова: соціально-психологічний клімат, швейне підприємство.
   ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
   Сучасні вітчизняні організації у сфері текстильної промисловості та пошиття одягу здійснюють свою діяльність в умовах ринкової економіки. З'явилися приватні швейні організації, які є важливими об'єктами як для України в економічному плані, так і для споживачів, орієнтованих на використання вітчизняного якісного одягу за доступними цінами. Значна роль у забезпеченні ефективності діяльності швейних підприємств та їх здатності виробляти сучасну та якісну продукцію відведена наявності позитивного творчого психологічного клімату в їх колективах.
   Проблеми соціально-психологічного клімату в організаціях розробляли дослідники О.І. Жданов [3], Л.М. Карамушка [4; 6], Н.Л. Коломінський [6], Г.М. Сартан [5] та ін.Дослідженню особливостей функціонування організації у швейній промисловості присвячено праці таких авторів, як А.І. Афанасьева [1], СІ. Овчинников [1], Т.М. Серова [1] та ін.
   Щодо визначення особливостей соціально-психологічного клімату (СПК) в організаціях швейної промисловості і, зокрема, експериментального вивчення психологічних особливостей розвитку СПК, то на сьогодні ця проблема є, на нашу думку, недостатньо розробленою, що обумовило тему цього дослідження.
   Тому метою статті є визначення психологічних особливостей розвитку соціально-психологічного клімату на швейному підприємстві.
   МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
   У дослідженні було використано систему методів:
   1. Опитувальник Айзенка “Діагностика ділового, творчого та морального клімату в колективі” [7]. Його застосовували з метою діагностування ділового, творчого і морального клімату в колективі. Працівники оцінювали соціально-психологічний клімат на своєму швейному підприємстві за діловими, творчими та моральними якостями. За результатами було встановлено низький, середній і високий рівні соціально-психологічного клімату за діловими, творчими, моральними якостями та визначено загальну характеристику клімату.
   2. Статистичні методи обробки даних. Використовувалась програма Microsoft Excel.
   Вибірка. Дослідження проводилося в 2008 році в західному регіоні України. Було цілісно досліджено приватне швейне підприємство з пошиття дитячого одягу, на якому працює 30 осіб.
   РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
   У результаті проведеного експериментального дослідження можна визначити наступні психологічні особливості розвитку соціально-психологічного клімату на швейному підприємстві.
   1. Аналіз результатів дослідження рівня ділових, творчих та моральних якостей соціально-психологічного клімату колективу на швейному підприємстві на основі його оцінки працівниками (за опитувальником Айзенка) продемонстрував три основних рівні його вияву: високий, середній та низький {див. рис. 1):

Рис. 1

   Проаналізуємо детальніше особливості розвитку ділових якостей соціально-психологічного клімату швейного підприємства.
   Як показує рис. 1, ділові якості оцінюються колективом, переважно, на середньому (55%) та високому рівні (45%). Жоден член колективу не оцінив ділові якості як низькі. Це свідчить про те, що в колективі переважають ділові відносини, які можуть бути зумовлені “приналежністю” працівників до приватного підприємства, тобто впливом приватного статусу підприємства, де заробітна плата пов'язана з виробництвом певної кількості деталей і виробів - чим більша кількість зроблених одиниць товару, тим більша заробітна плата. Також можна припустити, що переважання ділових якостей - це результат високої зайнятості на роботі, брак часу на спілкування, певна холодність у відносинах, офіційні та неофіційні правила внутрішнього розпорядку на підприємстві.
   Також опишемо особливості розвитку творчих якостей соціально-психологічного клімату швейного підприємства. Дані, відображені на рис. 1, показують, що творчі показники оцінюються колективом як високі (41%), середні (52%) та низькі (7%). Переважна кількість працівників визначила творчі якості за середніми та високими рівнями, що вказує на певною мірою достатній вияв творчості в роботі колективу. Це може бути викликано як специфікою роботи, так і індивідуальними особливостями працівників. Також можливий вплив внутрішньої політики на підприємстві, що стимулює творчий підйом в колективі. Показник 7% творчих якостей на низькому рівні може вказувати на те, що не всі види робіт на підприємстві вважаються творчою діяльністю. Можливо, це зумовлено однотипністю роботи, адже виробництво одягу в цій організації є масовим. З одного боку, це певною мірою свідчить про більш-менш нормальну ситуацію в колективі, однак, клімат цей може відображати “приховані” протиріччя в колективі між співробітниками та інші проблемні місця. Також, на нашу думку, середній рівень розвитку творчих характеристик клімату може “зсунутися” вниз, що несе за собою загрозу “виходу” нервової напруги та невдоволення працівників.
   Отже, проаналізувавши оцінку працівниками творчих якостей, можна сказати, що в колективі є творчий потенціал, але його слід розвивати та давати можливість членам колективу виражати себе творчо в роботі. Це сприятиме більшій задоволеності працівників та економічній вигоді для власників підприємства, наприклад, у разі створення нових фасонів одягу та підвищення ефективності роботи за рахунок індивідуального чи масового нововведення та самомотивування, оскільки людина спрямована на діяльність, а найвищий рівень діяльності - це творча діяльність.
   Далі увагу зосередимо на аналізі моральних якостей соціально-психологічного клімату в колективі швейного підприємства. Основна кількість працівників (66%) оцінюють моральні якості як середні, лише 24% - як високі і 10% - як низькі. Порівняно з діловими та творчими якостями моральні якості СПК цього колективу мають нижчі показники, і це можна аналізувати з різних позицій: а) показники можуть свідчити про певну незадоволеність у відносинах у колективі, а причиною цього може бути різний освітній та соціальний рівні членів колективу та ін.; б) певна соціальна незахищеність; в) незадоволення потреб у культурній сфері; г) відсутність на підприємстві спрямованого “регулювання” міжособистісних та професійних людських відносин.
   Таким чином, проаналізувавши особливості вияву всіх основних показників соціально-психологічного клімату в колективі швейного підприємства, доцільно, на нашу думку, зазначити, що керівництву організації для покращання соціально-психологічного клімату можна сформулювати низку рекомендацій, а саме:
   1. Створити систему економічних відносин для соціального захисту, систему оплачуваних відпусток, путівок, які також можуть бути стимулюючим фактором у роботі.
   2. З метою забезпечення задоволення культурних потреб необхідно організовувати корпоративні вечори та свята, які можуть сприяти розвитку колективу та більш налагодженому обміну інформацією у професійній сфері. Разом із тим, це хороша можливість об'єднати колектив, у результаті чого можливе підвищення ефективності роботи, адже робота всіх бригад пов'язана між собою (наприклад, для виготовлення одного виробу спочатку виготовляється викрійка, потім вона передається на пошиття (інколи й не однією людиною), обробку та транспортування на склад).
   3. Для врегулювання особистісних відносин членів колективу можна запропонувати скористатися послугами психолога або спеціально підготовленого менеджера. Психолог може працювати в індивідуальному режимі для розв'язання особистісних проблем, а також організовувати тренінги для об'єднання колективу.
   ВИСНОВКИ
   Результати дослідження продемонстрували, що соціально-психологічний клімат у колективі на швейному підприємстві характеризується такими особливостями: виявлено задовільний рівень розвитку ділових якостей СПК швейного підприємства; більшої уваги щодо розвитку потребують творчі та, особливо, моральні якості СПК у колективі. Сприяти розв'язанню цієї проблеми може, на нашу думку, залучення кваліфікованих фахівців (організаційних психологів, менеджерів), реалізація спеціальних тренінгових програм із покращання СПК та проведення психологічного консультування керівника швейного підприємства з проблеми впровадження спеціальних заходів із формування сприятливого СПК в організації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Афанасьева А.И. Управление швейными предприятиями. Организация и планирование производства : учеб. для вузов / А.И. Афанасьева, СИ. Овчинников, Л.Н. Смирнова. - М. : Ленпромбытиздат, 1990. - 432 с.
2. Большая энцикопедия психологических тестов / [автор-сост. А. Карелин]. - М. : Эксмо, 2007.-416 с.
3. Жданов О.И. Соціально-психологічний клімат на виробництві / О.И. Жданов
4. Карамушка Л.М. Психологія управління : навч. посіб. / Л.М. Карамушка. - К. : Міленіум, 2003.-344 с.
5. Сартан Г.Н. Соціально-психологічний клімат колективу / Г.Н. Сартан
6. Технології роботи організаційних психологів : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / за наук. ред. Л.М. Карамушки. - К. : Фірма “ІНКОС”, 2005. - 366 с
7. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. - М. : Изд-во Ин-та психотерапии, 2002.-215 с.
8. Швейное производство предприятий бытового обслуживания : справочник / [Е.М. Мазутова, А.И. Назарова, Т.Н. Реут, И.А. Куликова]. - М. : Ленпромиздат, 1988. - 416 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com