www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Соціально-психологічні передумови функціонування системи ціннісних орієнтацій студентів
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Соціально-психологічні передумови функціонування системи ціннісних орієнтацій студентів

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ

Л.М. Денисюк
Національний авіаційний університет

   Статтю присвячено дослідженню проблеми розвитку системи ціннісних орієнтацій студентської молоді. Основну увагу приділено значенню процесів соціалізації та професіоналізації у формуванні особистості, наголошено на визначальній ролі студентів - майбутньої інтелектуальної еліти - у продукуванні й передачі ціннісно-нормативних структур суспільства.
   Ключові слова: соціалізація, професійне становлення, система ціннісних орієнтацій, студентська молодь.
   ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
   Складності розбудови нового суспільства в сучасній Україні, кризові явища в усіх сферах життя, реформа системи освіти взагалі і вищої, зокрема, актуалізують дослідницький інтерес саме до студентської молоді, яка визначається одним із головних суб'єктів соціокультурних трансформаційних процесів. Ця “найбільш ресурсномістка (виходячи з рівня освіти, віку та майбутнього місця в системі суспільних відносин) соціальна спільнота за характером своєї діяльності, поглядами, ціннісними орієнтаціями дуже близька до інтелігенції”, є резервом інтелектуальної еліти, що виступає джерелом ціннісно-нормативних змін, інновацій, творчості [14].
   Оскільки інтелігенція, а точніше та її частина, яку ми називаємо інтелектуальною елітою, відіграє щонайважливішу (якщо не головну) роль у продукуванні й трансляції ціннісно-нормативних структур того чи іншого суспільства (зокрема, в сучасних умовах цінностей постмодерного суспільства), важливо досліджувати студентство як резерв формування інтелектуальної еліти, а вищу школу розглядати як головний канал цього формування і, отже, як суб'єкт соціокультурної трансформації, що має на меті формувати людину-фахівця як особистість, творця самої себе і довкілля. Саме в системі освіти відбувається цілеспрямована соціалізація молоді, засвоєння нею системи соціальних цінностей. У зв'язку з цим важливо дослідити, які саме ціннісні орієнтації властиві сучасній студентській молоді, виявити соціально-психологічні передумови їх функціонування, що і визначило мету нашої роботи.
   РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ
   Суттєвою характеристикою особистості як людини, що досягла певного, достатньо високого рівня свого психічного розвитку, є те, що вона здатна володарювати над випадковістю та змінювати обставини життя відповідно до своїх цілей та завдань; свідомо керувати собою. Розвиток особистості відбувається через засвоєння суспільних норм та моральних принципів, представлених не лише у вигляді словесно пред'явлених вимог, але й у традиціях, що побутують у певному середовищі, в поведінці оточуючих людей, у їхніх особистісних якостях, у персонажах художніх творів тощо.
   Отже, формування особистості молодої людини можливо зрозуміти лише в рамках соціалізації, яка не є простим відображенням дійсності, своєрідним віддзеркаленням соціальних умов і суспільних впливів, оскільки таке розуміння цього процесу зводилось би тільки до адаптації, конформізму, повторення однакових якостей.
   Розуміння процесу соціалізації молоді можливе за допомогою поняття “ювентизації”, що введене в науковий обіг болгарським соціологом П. Мітєвим. За змістом ювентизація як форма оновлення суспільства пов'язана з включенням у його життя студентської молоді, фактично являє собою вид творчості, породжений впливом молоді на соціальну, політичну та ціннісну систему суспільства.
   Оптимальним способом співвідношення ювентизації та соціалізації є соціальна ініціатива, коли студенти не просто здобувають знання і пристосовуються до життя в суспільстві, але й стають суб'єктами соціальної дії. Тут важливими соціальними цінностями є самооцінка, самостійність та оригінальність рішень, відповідальність, дисципліна як умова внутрішньої свободи [9].
   Показником особистісної зрілості є відповідна ціннісна ієрархія, провідне місце в якій займають духовні та моральні цінності, що безпосередньо визначають базові ставлення людини до світу, до інших людей, до самої себе. Цінності особистості - це усвідомлені і прийняті людиною загальні смисли її життя (Б.С. Братусь). Домінування гедоністичних, матеріальних і прагматичних цінностей, не підпорядкованих моральним, є ознакою деструктивної особистісної спрямованості.
   Як відомо, ціннісні орієнтації є центральним регулятивним елементом життєвої перспективи та виражають свідоме ставлення людини до дійсності. “Це усвідомлювані особистістю предмети її домінуючих потреб, що визначають порядок вибору тих чи інших сфер життєдіяльності, напрямків життєвого шляху, вони забезпечують стійкість особистості в невизначених або кризових умовах” [4].
   Ціннісні явища (свідоме засвоєння, використання і функціонування) визначають психологічну культуру особистості. Постійна переоцінка цінностей виступає як закономірний результат життєвого шляху особистості, перебудови її взаємовідносин з іншими людьми, суспільством. Ціннісні орієнтації є динамічним, ієрархічно структурованим утворенням, що змінюється у процесі життєдіяльності особистості. Детермінуючи поведінку, ціннісні орієнтації детермінуються соціальним.
   Психологічним механізмом формування і розвитку ціннісних орієнтацій виступають індивідуально типологічні особливості перебігу психічних процесів, перш за все, мислення, пам'яті, емоцій і волі у формі інтеріоризації, ідентифікації, та інтерналізації соціальних цінностей. Інтеріоризація цінностей як усвідомлений процес можлива лише за умови дії психологічного механізму диференціації та інтеграції, тобто спроможності індивіда виділити з великої кількості невизначених явищ ті, які становлять для нього певну цінність (можуть задовольнити потреби та інтереси), а потім перетворити їх на певну структуру залежно від близьких та далеких цілей свого життя, умов існування тощо. Функціонування подібного психологічного механізму можливе лише на достатньо високому рівні особистісного розвитку.
   Система ціннісних орієнтацій індивідуальна для кожної особистості. І.В. Дубровіна вважає, що сформованість особистості можна оцінювати по тому, як у свідомості особистості диференційовані ті чи інші цінності, наскільки змістовна сторона ціннісних орієнтацій, властива конкретному віковому періоду життя особистості, відповідає інтересам соціуму [6].
   На розвиток ціннісно-смислової сфери конкретного суб'єкта не може не впливати його професійне становлення. Так, значна кількість дослідників (М.І. Алексеева, Б.Г. Ананьев, Г.О. Балл, М.І. Боришевський, С.Д. Максименко та ін.) підкреслюють важливість вузівського етапу становлення особистості, сензитивність цього періоду для духовного розвитку особистості, її ціннісних орієнтацій, установок. Вони вважають, що саме у ВНЗ закладаються основи особистісних якостей фахівця, необхідних для духовного розвитку особистості, а процеси адаптації, соціалізації та специфіка провідної діяльності, що зумовлюють розвиток світоглядних орієнтацій особистості у період студентського віку, виступають передумовою до формування особистісної детермінації розвитку системи ціннісних орієнтацій.
   Дійсно, професійна підготовка у ВНЗ не обмежується передачею певної суми знань і формуванням професійних навичок. Вона має тісний зв'язок з професійною орієнтацією особистості, з формуванням певної системи цінностей, характерних для представників тієї чи іншої професії.
   При цьому актуалізація, реалізація інтелектуального й вікового потенціалу студентства багато в чому детермінуються його ціннісними преференціями, що сприяють/перешкоджають становленню соціальної суб'єктності цієї соціально-демографічної групи, яка, як уже зазначалося, в умовах транзитивного суспільства набуває особливої ваги.
   Сьогодні характеристик соціальної суб'єктності набуває не тільки пострадянська особистість, але й різні інститути суспільства і соціальні групи, у тому числі студентство, визначаючи не просто сам процес переходу до іншого суспільства, але і його спрямованість. Останнє передусім проявляється в аксіонормативній сфері, зокрема, у модернізації й постмодернізації цінностей студентської молоді. “Студентство - це мобільна соціальна група, метою діяльності якої є організована за визначеною програмою підготовка до виконання високих професійних і соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві” [16]. А.В. Толстих відзначає, що в сучасну епоху, коли збільшилась тривалість життя і розширились терміни професійної підготовки, “молодість стала найбільш цінним віком, що впливає своїми смаками, цінностями, звичками і т.д. на смаки, цінності і звички всього суспільства” [15].
   Згідно з періодизацією розвитку в онтогенезі, розробленою В.І. Слободчиковим [12], вік від 17 до 25 років визначається як початок етапу активної індивідуалізації. Цей період у духовному розвитку людини знаменує її входження у новий вимір життя, особисте залучення до професії, становлення світогляду як системи переконань та ціннісних орієнтацій. І.С. Кон [7], розкриваючи психологію юнацького віку, відзначає, що у цей період складаються когнітивні та емоційно-особистісні передумови становлення світогляду юнака. Водночас “ціннісні уявлення особистості у цьому віці схильні до частих коливань, змін, не наділені до кінця сформованим особистісним смислом, не мають міцної світоглядної основи” [7, с 23]. Водночас, критеріями успішності становлення особистості в юнацькому віці є зрілість ціннісної системи (чітка ціннісна ієрархія, домінування вищих буттєвих цінностей, усвідомленість сенсу життя, творча самоактуалізація); узгодженість декларованих і реально діючих цінностей тощо.
   Тому важливим завданням роботи зі студентами є формування світоглядних ціннісних структур особистості. Особливості перебігу цього процесу умовно можна подати у вигляді трьох взаємопов'язаних етапів: 1) на першому етапі відбувається переоцінка цінностей та ідеалів, якими керувалась особистість до цього, а тому власний досвід життєдіяльності виступає важливим джерелом ціннісних орієнтацій; 2) на другому етапі засвоєння цінностей проходить через засоби масової комунікації; 3) основою третього етапу є діяльність, в якій засвоєні цінності стверджуються.
   При цьому слід урахувати, що юнацький вік - пора життєвого, соціально-рольового, професійного, особистісного, морального самовизначення та індивідуалізації, а усвідомлення свого місця в майбутньому, своєї життєвої перспективи є центральним новоутворенням психічного й особистісного розвитку цього віку. До того ж характерними рисами юнацького віку є безкомпромісність оцінок і суджень, підвищена вразливість, емоційна чутливість, романтична спрямованість.
   Суть формування ціннісних орієнтацій студентської молоді полягає в тому, що, опановуючи будь-який предмет як певний фрагмент цілісної картини світу, вона одночасно збагачує своє бачення внутрішнього світу, знаходить у собі здатність творити, любити, вірити, сподіватися, жити для інших людей.
   ВИСНОВКИ
   Проблема ціннісних орієнтацій посідає одне з найголовніших місць у дослідженні детермінації людської поведінки, її саморегуляції та прогнозування. Формування ціннісних орієнтацій сприяє процесу розвитку особистості в цілому. Як один з елементів структури особистості, вони відіграють вирішальну роль у регуляції поведінки, формуванні світогляду, переконань, виборі життєвого шляху, особливо на етапі становлення професійно-трудової діяльності в юнацькому віці. Ціннісні орієнтації - один з важливих критеріїв моральної спрямованості й активності особистості.
   Показниками зрілості ціннісної системи особистості, які забезпечують успішність її морального становлення в юнацькому віці, виступають: стабільність ціннісної системи, чітка її структурованість та ієрархізованість; адекватне розміщення ціннісних пріоритетів; спрямованість на реалізацію вищих (буттєвих) цінностей, творчу самоактуалізацію; усвідомленість свого життя, засвоєння духовно-моральних принципів, узгодженість декларованих і реально діючих цінностей, що обумовлює розвиненість ціннісно-моральної регуляції і дає можливість здійснення морального самовизначення особистості.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод, посіб. / І.Д. Бех. - К. : ІЗИН, 1998.-204 с
2. Білоусова В.О. Життєві та естетичні цінності у старшокласників / В.О. Білоусова // Цінності освіти та виховання ; за заг. ред. О.В. Сухомлинської. - К., 1997. - С. 137-141.
3. Божович Л.И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности в онтогенезе / Л.И. Божович. - М., 1995. - 209 с.
4. Бондар Н.Є. Формування особистісної репрезентації в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук / Н.Є. Бондар. - К., 1998. - 19 с
5. Головаха Е.И. Жизненные перспективы и профессиональное самоопределение молодежи / Е.И. Головаха. - К., 1988. - 143 с.
6. Дубровина И.В. Психологические аспекты формирования ценностных ориентации и интересов учащегося /И.В.Дубровина, Б. С. Круг лов // Ценностные ориентации и интересы школьников. - М., 1983. - С. 27-37.
7. Кон И.С. Психология старшеклассника / И.С. Кон. - М. : Просвещение, 1980. - 191 с.
8. Мартынюк И.О. Жизненные цели личности: понятие, структура, механизмы формирования / И.О. Мартынюк. - К. : Наук, думка, 1990. - 124 с.
9. Митев П.-Э. Социология лицом к лицу с проблемами молодежи / Петр-Эмил Митев. -София, 1983.
10. Подольская Е.А. Ценностные ориентации и проблема активности личности / Е.А. Подольская. - X. : Основа, 1991. - 162 с.
11. Помиткін СО. Психологія духовного розвитку особистості /СО. Помиткін. - К. : Наш час, 2005 - 250 с.
12. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / под ред. В.А. Ддова. - Л. : Наука, 1979. - 222 с.
13. Слободчиков В.И. Категория возраста в психологии и педагогике развития / В.И. Слободчиков // Вопросы психологии. - 1991. - № 2. - С. 37-49.
14. Сокурянська Л.Г. Студентство на шляху іншого суспільства: ціннісний дискурс переходу / Л.Г. Сокурянська // Український соціум. - 2004. - №1. - С. 48-55.
15. Толстых Н.Н. Жизненные планы старшеклассников / Н.Н. Толстых // Формирование личности старшеклассника. - М., 1989. - С. 25-41.
16. Формирование личности старшеклассника / под ред. И.В. Дубровиной. - М. Педагогика, 1989. - 169 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com