www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Психологічний супровід професійної підготовки майбутніх психологів
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Психологічний супровід професійної підготовки майбутніх психологів

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

О.В. Савицька
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

   У статті визначено доцільність психологічного супроводу професійної підготовки, проаналізовано можливості різних його засобів та форм, а також доводиться доцільність їх комплексного використання в процесі професійної підготовки майбутніх психологів.
   Ключові слова: психологічний супровід, професіоналізація, професійна підготовка.
   ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
   Одним із основних напрямків розвитку вищої освіти в Україні визнано особистісну орієнтацію вищої освіти, формування національних та загальнолюдських цінностей; підвищення якості освіти; оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу; запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій [5]. Отже, процес модернізації освіти спрямований передусім на її демократизацію, гуманізацію, підвищення якості освіти та, як наслідок, формування суб'єкта професійної діяльності, здатного до саморозвитку, саморегуляції.
   Однією з умов досягнення поставленої мети є запровадження багатоступеневого психологічного супроводу професійної підготовки. Саме це дозволить розкрити інтелектуальний та творчий потенціал абітурієнта, студента, сприятиме виявленню та розвитку професійно важливих якостей особистості, засвоєнню моделей, засобів та прийомів професійної поведінки та діяльності.
   Проблема побудови навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог професійної підготовки фахівців у вищій школі набуває все більшої гостроти. Про це свідчать численні публікації з проблем організації навчально-виховного процесу у виші (Н.Г. Ничкало, CO. Сисоєва, В.Ф. Орлов, ОМ. Пєхота, НА. Побірченко та ін.). Не залишилася осторонь і система підготовки психолога (Н.В. Чепелєва, Н.І. Пов'якель, В.Г. Панок, Т.С. Яценко та ін.). Як засвідчує український досвід підготовки психологів для системи освіти, традиційна система навчання не повною мірою забезпечує формування професіонала, який здатний на високому рівні виконувати багатоманітні професійні обов'язки. Адже сьогодні мусимо констатувати, що спостерігається парадокс: ми хочемо підготувати висококваліфікованого, здатного до саморозвитку і самореалізації фахівця, але не здійснюємо психологічний професійний відбір абітурієнтів, не забезпечуємо психологічного супроводу на стадії професійної підготовки і професійної діяльності. Як наслідок, ми отримуємо молодого спеціаліста, в кращому випадку, з хорошою теоретичною підготовкою, здатного до вирішення стандартних професійних завдань.
   Тому, природно, виникає потреба у привнесенні організаційно-змістових змін в організацію навчально-виховного процесу вишу та його структуру, які б сприяли світоглядному, професійному та особистісному становленню психолога. Одним зі шляхів є психологічний супровід професійної підготовки. Ми припускаємо, що реалізація принципів неперервності та комплексності психологічного супроводу професійної підготовки забезпечить розв'язання низки проблем, що виникають у системі “людина -професія”.
   Феномен психологічного супроводу розглядається у вітчизняній психології та педагогіці в контексті інноваційних процесів в освіті. Кожен з існуючих сьогодні підходів до розуміння сутності та змісту психологічного супроводу акцентує увагу на окремих його аспектах. Узагальнюючи їх, відзначаємо, по-перше, що психологічний супровід є системою (або комплексом) заходів (або дій) професійного психолога, що спрямована на створення умов для успішного навчання, діяльності та розвитку особистості на різних етапах онтогенезу (М.Р. Бітянова, Ю.В. Слюсарев, Є.Ф. Зеєр)[3; 4]; по-друге, результатом психологічного супроводу є повноцінна реалізація психологічного потенціалу особистості, формування психологічної компетентності щодо здійснення вибору та подолання труднощів особистого та професійного життя (Є.М. Александрова, Т.І. Чиркова та ін.) [1; 6]; по-третє, потреба у психологічному супроводі як специфічній технології (або напрямку діяльності практичного психолога) особливо зростає в ті вікові періоди, які пов'язані зі зміною соціальної позиції, перебудовою способу життя і діяльності, самовизначенням, а також у кризові періоди розвитку. В ці періоди технологія психологічного супроводу запускає механізми саморозвитку, активізує власні ресурси людини, розкриває перспективи особистісного зростання.
   Отже, психологічний супровід у виші - це, передусім, створення умов для повноцінного розвитку і навчання майбутнього фахівця в конкретному освітньому середовищі університету. Скориставшись технологіями психологічного супроводу, можна забезпечити підтримку і допомогу, в першу чергу, абітурієнтам і студентам у навчально-професійній діяльності, викладачам - у професійній діяльності. Врешті-решт, сприяти оптимізації взаємодії у системі “викладач - студент”.
   Метою нашої статті є обґрунтування можливості поетапної реалізації психологічного супроводу професійної підготовки психологів та виокремлення засобів та форм його здійснення.
   РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ
   Найефективнішою організаційною моделлю психологічного супроводу є функціонування у виші психологічної (соціально-психологічної) служби. Результатом її діяльності найперше є підвищення психологічної компетентності науково-педагогічних працівників вишу, що сприяє переорієнтації навчання з інформаційного на проблемно-діяльнісне, ефективне використання інноваційних технологій навчання. Це забезпечить у майбутньому перехід до технологій особистісно зорієнтованого навчання. Цілісності, системності та впорядкованості набуває в цих умовах робота психолога ВНЗ зі студентами. Одним із ключових її завдань є планування індивідуальної траєкторії розвитку майбутнього професіонала, в разі потреби, корекції і розвитку окремих компонентів особистості або професійно важливих якостей. Забезпечити це можливо за умови реалізації діагностичних, корекційних та розвивальних технологій психологічного супроводу на етапі професійного відбору абітурієнтів, первинної діагностики студентів-першокурсників.
   Наступним етапом є психологічна підтримка студента-першокурсника на етапі адаптації до навчання у ВНЗ. Найефективнішою технікою, на наше переконання, є адаптаційно-мотиваційний тренінг. Він не лише дозволяє встановити дружні та ділові стосунки між однокурсниками та куратором академічної групи, але й формує навчально-пізнавальну мотивацію студентів.
   Психологічний супровід на етапі професійної ідентифікації забезпечить формування психологічної готовності до професійної діяльності, професійної свідомості, професійної ідентичності, тобто тих явищ, які створюють умови для подальшого професійного та особистісного саморозвитку професіонала.
   Виняткові можливості для психологічної підтримки професійного становлення особистості майбутнього психолога пропонує низка навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, а також спецкурси та спецпрактикуми.
   Можливість щорічного оновлення змісту останніх відповідно до потреб професійної підготовки, а інколи - навіть специфіки контингенту студентів, створює умови для корекції, компенсаційного розвитку тих професійно важливих якостей, які з тих або інших причин відсутні у майбутніх фахівців, за допомогою технологій, методів і прийомів професійного навчання.
   З-поміж методів навчання, які створюють необхідні соціально-психологічні умови для професійного становлення особистості майбутнього психолога, велике значення мають інтерактивні методи навчання. Вони ставлять студента в ситуацію реальних дій, змушують мислити предметно, досягати відчутного результату. Під час використання інтерактивних методів на інтелектуальну активність впливає дух змагання, протистояння, який має місце в ситуаціях, коли студенти колективно шукають істину. Всі інтерактивні методи (метод дискусії, метод “мозкового штурму”, метод “круглого столу”, метод ділової гри, тренінгу тощо) - це створення ситуації спільної творчої (продуктивної) діяльності викладача і студентів, в якій, з-поміж усього іншого, відбувається процес взаємодії особистостей [2]. У ході викладання дисциплін професійного і практичного спрямування нам видається доцільним і можливим використання саме цієї групи методів навчання, що й забезпечуватиме психологічний супровід професійного розвитку фахівця.
   Через конструювання змісту спецкурсів та добір методів і прийомів роботи на практичних і лабораторних заняттях відбувається одночасне вирішення двох завдань: 1) засвоєння необхідних теоретичних знань з проблем психологічного супроводу особистості впродовж професіогенезу та формування професійних умінь із організації, оволодіння основними прийомами, техніками та технологіями психологічного супроводу; 2) створення умов для становлення студента як повноцінного суб'єкта професійного життя, формування вміння самостійно долати труднощі професійного становлення, здійснювати вибір шляхів професіоналізації.
   На практичних заняттях організовується пізнання професійної свідомості, структури особистості майбутнього фахівця для того, щоб студент зумів освоїти основний діагностичний інструментарій психологічного супроводу і водночас зробив висновок про стан готовності до професійної діяльності. Саме це стає вихідною точкою для організації роботи на лабораторних заняттях. Освоюючи інтерактивні техніки роботи психолога, студенти, разом з тим, отримують можливість зміцнити своє професійне “Я”, гармонізувати внутрішній психічний розвиток тощо. Набір вправ для проведення лабораторних занять визначається рівнем розвитку професійної свідомості, сформованості професійно важливих якостей особистості тощо.
   У разі значних утруднень професійного становлення особистості майбутнього психолога, які виявляються під час виконання всіх видів навчальних завдань у ході вивчення спецкурсу, доцільне психологічне консультування студентів.
   ВИСНОВКИ
   Отже, психологічний супровід професійної підготовки майбутніх психологів може реалізовуватися як засобами психологічної служби вишу, так і шляхом конструювання змісту навчальних дисциплін та використання сучасних методів навчання. Поєднання цих двох організаційних форм психологічного супроводу дозволяє реалізувати принципи неперервності та системності психологічної підтримки на етапі первинної професіоналізації.
   У зв'язку з необхідністю оптимізації психологічного супроводу професійної підготовки потребує подальшої розробки і розв'язання проблема професійної придатності психолога, а також визначення критеріїв ефективності психологічного супроводу професіоналізації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Александрова Э.М. Психологическое сопровождение школьников / Э.М. Александрова. - М. : Academia, 2002. - 206 с.
2. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологи / Б.Ц. Бадмаев. - М. : ВЛАДОС, 2001.-304 с.
3. Битянова М.Р. Школьный психолог: идея сопровождения / М.Р. Битянова // Директор. - 1997. - № 3. - С. 4-12.
4. Зеер Э.Ф. Психология профессий / Э.Ф. Зеер. - М. : Академичекий проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. - 336 с.
5. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес : м-ли до першої лекції / [Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, Ю.В. Сухарніков] ; відп. ред. М.Ф. Степко. - К., 2004. - 24 с
6. Чиркова Т.П. Психологическая служба в детском саду / Т.П. Чиркова. - М. : Педагогическое общество России, 2000. - 224 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com